Studentinflytande

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen och Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Studentmedverkan är viktig komponent i utvecklingen av Högskolans kvalitetssystem och studenter utövar sitt inflytande genom att vara representerade i Högskolans beslutande och rådgivande organ. Högskolan genomför flera insatser för att stärka studentinflytandet dels i form av utbildningar för att stärka studentrepresentanter i olika beslutande och beredande organ, men även genom att genomföra årliga enkätundersökningar utöver de obligatoriska kursvärderingarna.

En viktig aspekt avseende studentmedverkan är att studenter bereds möjlighet och att de tar plats i det dagliga kvalitetsarbetet samt att de bidrar i formandet av en god kvalitetskultur. En förutsättning för att studenterna ska vara delaktiga är att Högskolan skapar forum för dialog och utbyte.

Riktlinjer för studentinflytandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursvärderingar och kursambassadörer

Ett sådant forum är att utveckla lärosätets arbete med att involvera studenterna i kursvärderingar. Att kontinuerligt genomföra, sammanställa och följa upp kursvärderingar är viktiga moment i Högskolan i Halmstads kvalitetsarbete. Högskolan har i samverkan med lärare och studenter vid lärosätet ansvar för att utbildningar utvecklas och förnyas. Kursvärderingar är ett viktigt instrument för denna utveckling och ska rapporteras i en kursvärderingsrapport.

För att stärka studenternas inflytande och medverkan har Högskolan en gemensam rutin för detta, kursambassadörsmodellen. Modellen med kursambassadörer syftar till att stärka studentdelaktigheten under kursen och i kursvärderingsarbetet. Ett mål med modellen är att den ska leda till en ökad svarsfrekvens och en högre kvalitet på rapporterna, så att de får en ökad betydelse för såväl studenter som lärare i kvalitetsarbetet.

Riktlinjer för kursvärderingar – utbildning på grundnivå och avancerad nivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programvärderingar – sistaårsenkät

Sistaårsenkäten riktar sig till Högskolans avgående studenter. Syftet med sistaårsenkäten är att kartlägga studentens upplevelse av hela sin studietid vid Högskolan i Halmstad.

Högskolan genomförde 2018 en pilotomgång av sistaårsenkäten på fyra program. Enkäten reviderades under våren 2019 utifrån inkomna inspel och skickades till alla studenter som avslutade sina studier vårterminen 2019.

Sistaårsenkäten 2019PDF

Rekryteringsenkäten

Rekryteringsenkäten är en undersökning som syftar till att ge Högskolan bakgrundsinformation om studenterna vid Högskolan, information om varför de har valt att läsa vid Högskolan i Halmstad, om Högskolan var förstahandsvalet bland studenterna och hur studenterna har fått information om lärosätet. Undersökningen görs med initiativ från forsknings- och utbildningsnämnden.

Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid Högskolan i Halmstad. Enkäten delas ut, under höstterminerna, till studenter på nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare högskoleutbildning.

Rekryteringsenkäten 2018PDF

Rekryteringsenkäten 2017PDF

Rekryteringsenkäten 2016PDF

Studentbarometern

Högskolan använder sig av ett antal uppföljningsinstrument, bland annat studentbarometern. Den genomförs bland Högskolan i Halmstads studenter och ingår i Högskolans kvalitetsarbete.

Studentbarometern 2016PDF

Studentuppföljning – tvåårsuppföljning

Sedan 1988 har Högskolan gjort uppföljning på alla studenter som har gått en linje/ett program på Högskolan i Halmstad. Uppföljningen har skett drygt två år efter att studenten har varit registrerad på sin sista termin. Frågeformuläret har innehållit samma frågor under alla år, förutom några frågor som har tillkommit.

Studentuppföljning 2018PDF

Studentuppföljning 2017PDF

Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är en extern undersökning som görs varje höst på ungdomar i Sverige i åldrarna från 15 till 24 år. Undersökningen fokuserar på studier, karriär och framtid. I samband med Ungdomsbarometern görs också en målgruppsanalys med fokus på de ungdomar som på något vis uppgett intresse för Högskolan i Halmstad. Undersökningen är köpt för Högskolan i Halmstads räkning och får endast användas för internt bruk.

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning, 1.6 Läranderesurser och studentstöd och 1.7 Informationshantering.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Dessutom ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd. Därtill ska lärosätet säkerställa att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter. 

uppdaterad

2020-04-02

Kontakt

Dela