Om webbplatsen

På Högskolan i Halmstads webbplats hittar du övergripande information om Högskolan och om vår utbildning, forskning och samverkan. På denna sida kan du läsa mer om hur vi använder cookies på webbplatsen och hur Högskolan jobbar med digital tillgänglighet på webbplatsen, dataskydd (GDPR) samt behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur dina personuppgifter behandlas vid Högskolan i Halmstad, om du till exempel är student, samarbetspartner, arbetssökande hos oss, medarbetare eller på annat sätt har haft kontakt med oss. Lärosätet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Högskolan i Halmstad är som myndighet ansvarig för all behandling av personuppgifter inom sin verksamhet. Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Vad gör Högskolan i Halmstad med personuppgifter?

Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och högskola, dvs. att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning, och samverka med samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom Högskolan i Halmstad sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare, student eller utomstående intressent via din kontaktperson, kursledare, chef eller forskningsledare vid Högskolan i Halmstad. Upplever du att du inte har fått information från dem kan du kontakta vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Vilka personuppgifter samlar Högskolan i Halmstad in?

Vid Högskolan i Halmstad finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, anställd, deltagare i en studie, deltagare i en konferens eller annat evenemang, att du söker en tjänst, eller att du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Högskolan.

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket, Antagning.se eller Centrala studiestödsnämnden. Varför detta görs informerar vi om i det enskilda fallet.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan till exempel handla om:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Personnummer (när det behövs för att kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig).
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som har inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Högskolan i Halmstad.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Högskolan i Halmstad ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid Högskolan i Halmstad utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till Högskolan i Halmstads samarbetsparter inom forskningsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Högskolan i Halmstad och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som Högskolan i Halmstad har.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Högskolan i Halmstad måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i Högskolan i Halmstads myndighetsuppgifter.

Vid överföring till annan part vidtar Högskolan i Halmstad alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Högskolan i Halmstad kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Högskolan i Halmstad personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Om du t.ex. är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.

Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är student vid Högskolan i Halmstad.

Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid i Högskolan i Halmstads centralarkiv.

Data till tredje land

Högskolan i Halmstad kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller internationella forskningsprojekt. Högskolan i Halmstad kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Högskolan i Halmstad:

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära svar på om Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer Högskolan i Halmstad att ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar Högskolan även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Högskolan i Halmstad rättade om de är felaktiga. Du kan exempelvis göra detta med ett kompletterande utlåtande till din kontaktperson, kursledare, chef eller forskningsledare vid Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Högskolan i Halmstad är inte skyldiga att rätta dina uppgifter om de endast behandlas för att dokumentera färdigställd forskning.

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Högskolan i Halmstads system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för.

Det kan finnas bestämmelser som kräver att Högskolan i Halmstad inte raderar dina uppgifter, exempelvis reglerna om allmänna handlingar eller om dokumentation av forskning eller studier. Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer Högskolan i Halmstad, när så är möjligt, att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om din begäran om radering.

Om Högskolan i Halmstads inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Högskolan i Halmstads skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Högskolan i Halmstad kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

 • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Högskolan i Halmstad behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
 • Högskolan i Halmstad inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandling som utförs av Högskolan i Halmstad. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och Högskolan i Halmstads tvingande berättigade skäl.
 • Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot Högskolan i Halmstads behandling av dina personuppgifter i vissa fall, exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet. Högskolan i Halmstad kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara Högskolan i Halmstads rättsliga anspråk.

Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Högskolan i Halmstad, den ansvariga för ett projekt eller en kurs, eller skicka e-post till dataskydd@hh.se.

Om cookies

Här hittar du information om hur Högskolan i Halmstad använder cookies på sin webbplats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbplats och som lagras på din dator, läsplatta eller smartphone.

Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies:

 1. Varaktiga cookies, som är en textfil som skickas härifrån och lagras på din dator.
 2. Tillfälliga cookies, så kallade sessions-cookies, som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Tillåts inte cookies kan vi inte säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt för dig då de används för olika funktioner på webbplatsen.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Cookies på hh.se

På hh.se används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. De används för att webbplatsen ska kunna komma ihåg inställningar gjorda av besökaren. Cookie: SiteVision

Vi använder oss också av externa tjänster för webbstatistik. Cookie-filen hjälper till att skilja på olika användare och hur dessa navigerar på webbplatsen, information som är viktig för att Högskolan ska kunna förbättra och anpassa webbplatsen till sina användare. Cookie-filen samlar inga personliga data. Cookies: Google Analytics, Siteimprove Analytics och Vizzit Analytics.

Mätpixlar används från Facebook och Delta Projects. I inga fall kan mätdata kopplas till en fysisk person utan används enbart för insamling av statistik eller marknadskommunikation.

Tillgänglighet

På Högskolan i Halmstad strävar vi efter att göra vår webbplats tillgänglig för så många som möjligt oavsett förutsättningar.

Riktlinjer – WCAG 2.1

Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative, en arbetsgrupp inom W3C, World Wide Web Consortium). EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna. De aktuella riktlinjerna från WAI heter WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). Arbetet med att göra webbplatsen så bra som möjligt ur tillgänglighetssynpunkt är en kontinuerlig process.

Vägledning för webbutvecklinglänk till annan webbplats

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1länk till annan webbplats

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för hh.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för hh.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att hh.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand i ett pågående systematiskt arbete.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi har påbörjat planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem och för en löpande dialog med vår upphandlade leverantör.
 • Det kan finnas vissa inhämtade system till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna.
 • Bristande kontrast på några områden på webbplatsen. Vi har kontakt med vår leverantör för att åtgärda detta.
 • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation. Vi ser över detta och korrigerar efterhand i ett pågående systematiskt arbete.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2019-09-05.

uppdaterad

2020-03-10

Kontakt

Dela

Kontakt