Ledning och organisation

Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för utbildning. Det finns därtill en vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Högskolans utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle – kärnverksamheten – bedrivs vid fyra akademier.

Organisationsschema

Läs mer om den utbildning och forskning som bedrivs inom akademierna genom att klicka på respektive akademi i organisationsschemat.

Högskolan i Halmstads organisationsschema Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Akademin för hälsa och välfärd Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för informationsteknologi

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för Högskolans verksamhet.

Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. Adjungerade prorektor och högskoledirektör har närvaro- och yttranderätt och adjungerad kommunikationschef har närvarorätt.

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Stephen Hwang, rektor
 • Mats Dörring
 • Staffan Edén
 • Lena Eriksson
 • Jesper Falkheimer
 • Monica Karlsson
 • Ewa Ställdal
 • Amelie von Zweigbergk

Lärarledamöter

 • Svante Andersson
 • Jan Karlsson
 • Maria Åkesson

Fackliga representanter

 • Olov Andreasson, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Studentledamöter

 • Marielle Bock, kårordförande
 • Emma Flodin
 • Josefine Rebinder-Lindström

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Pernilla Nilsson, prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

Rektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

Rektor Stephen Hwang

Rektor är Högskolans myndighets­chef och den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. Stephen Hwang är Högskolan i Halmstads nuvarande rektor.

Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik med examen från Chalmers tekniska högskola och har tidigare varit rektor vid Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

Stephen Hwang tillträdde sin befattning i mars 2017.

 

Prorektor

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Prorektor Pernilla Nilsson

Prorektor är rektors ställföreträdare. Uppdraget som prorektor handlar om att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet. I uppdraget ingår även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd. Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, är prorektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad.

Uppdraget som prorektor handlar om att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet. I uppdraget ingår även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

– Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, inte bara fokus på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten. Som ett steg att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, behöver vi utveckla god systematik men även en kvalitetskultur på lärosätet där alla känner stolthet och delaktighet, säger Pernilla Nilsson.

Pernilla Nilsson är prorektor sedan den 1 juli 2018.

 

Vicerektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

Vicerektor Anders Nelson

Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik, är vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad.

Anders Nelson var under sex år chef för Akademin för hälsa och välfärd, ett uppdrag som han lämnade i samband med utnämningen till vicerektor.

Uppdraget som vicerektor är treårigt och omfattar 60 procent av heltid. Resterande tid ägnar han åt forskning. Han ser mycket positivt på att Högskolan har stärkt ledningen för samverkan, innovation och internationalisering, och är glad och hedrad över uppdraget.

– Jag vill driva processer för att öka den gemensamma förståelsen av kunskapens roll för utveckling av offentlig sektor och näringsliv, liksom för individens egen utveckling och utvecklingen av det demokratiska samhället.

 

Högskoledirektör

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Högskoledirektör Catarina Coquand

Högskoledirektör Catarina Coquand är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i Halmstad – all administration, stöd och service till Högskolans ledning, utbildning och forskning.

Inom verksamhetsstödet hanteras också högskolegemensamma frågor och allt som har med Högskolan som myndighet att göra. Verksamhetsstödet med dess sex avdelningar leds av högskoledirektör Catarina Coquand, som rapporterar direkt till rektor.

Catarina Coquand tillträdde som högskoledirektör den 1 februari 2017 och kom då närmast från Malmö högskola och en befattning som dekan.

 

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är den samlade organisationen för stöd och service till Högskolans utbildning, forskning, samverkan och ledning.

Två personer sitter och pratar vid ett möte. Foto.

Avdelningar inom verksamhetsstödet

Högskolekansliet

Högskolekansliet ansvarar för det direkta stödet till Högskolans ledning och styrelse samt högskolegemensamma råd, nämnder och utskott.

Inom högskolekansliet hanteras utredningar, handläggning och sekreterarstöd, juridisk samordning, arkiv och registratur samt frågor som har att göra med strategisk samverkan och internationalisering. Här finns även det gemensamma forskningsstödet och stöd till Högskolans bolagsverksamhet.

Kontaktuppgifter till högskolekansliet

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för styrning, administration och uppföljning av Högskolans ekonomi vilket också inbegriper redovisning, upphandling och fakturahantering. En del av ekonomerna är verksamma på akademierna.

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen

Utbildningsstöd

Avdelningen ansvarar för allt utbildningsstöd och studentsupport, både centralt och mot akademi.

Vid avdelningen finns allting som har med studieadministration och -dokumentation att göra. Här finns också alla de supportfunktioner som Högskolan erbjuder sina studenter, allt ifrån studie- och karriärvägledning och utbytesverksamhet till pedagogiskt stöd och förebyggande hälso- och sjukvård. Arbete med frågor som syftar till en bra studiemiljö i vid mening sker i samverkan med både akademier och Halmstad studentkår. Servicecenter är ingången till avdelningen för både personal, studenter och allmänhet.

Kontaktuppgifter till utbildningsstöd

Kommunikation

Avdelningen ansvarar för Högskolans gemensamma interna och externa kommunikation och marknadsföring, inklusive studentrekrytering. Avdelningen har ansvar för webbplatsens struktur och riktlinjer samt för den grafiska profilen. Vid avdelningen finns också en funktion för event- och konferensstöd.

Kontaktuppgifter till kommunikation

Campusservice

Avdelningen ansvarar för det som är Högskolans fysiska miljö och infrastruktur. Till avdelningen hör lokalvård, vaktmästeri, och alla övriga lokal- och fastighetsfrågor. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för IT-frågor och telefoni. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser inom Högskolans utbildnings- och forskningsområden.

På högskolebiblioteket kan studenter, medarbetare och andra ta del av och utbyta information i form av böcker, medier och andra informationsresurser, både fysiska och virtuella. Högskolebiblioteket ger vägledning och stöd i informationssökning och -hantering, likaväl som i frågor om vetenskaplig publicering. Här finns också ansvaret för Högskolans publiceringsdatabas DiVA, Högskolans förlag och samordningen av e-plikt.

Kontaktuppgifter till högskolebiblioteket

Human Resources (HR)

Avdelningen ansvarar för HR-stöd och lönehantering, både centralt och vid akademierna.

Avdelningen är ett stöd till både lärosätets och akademiernas ledningar i allt som har med personalfrågor att göra, från strategisk kompetensutveckling och ledarskapsutveckling till rehabilitering och rekrytering. Här handläggs allt som har med facklig samverkan att göra, frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor, liksom hantering av löner och pensioner.

Kontaktuppgifter till Human Resources

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Marielle Bock, studentrepresentant
 • Hannah Carnefjord, studentrepresentant
 • Verónica Gaspes, ordförande
 • Lina Lundgren, lärarrepresentant
 • Claes Malmberg, lärarrepresentant
 • Maria Nyholm, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
 • Ingela Skärsäter, vice ordförande
 • Ebba Sundin, lärarrepresentant
 • Jessica Svensson, studentrepresentant
 • Kristian Widén, lärarrepresentant
 • Süleyman Savas, studentrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Sammanträdestider forsknings- och utbildningsnämnden

Hösten 2019:

 • 12 september, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 11 juni
 • 10 oktober, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 7 november, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 5 december, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider

Hösten 2019:

  • 29 augusti, kl. 13.00–16.00
  • 26 september, kl. 13.00–16.00
  • 24 oktober, kl. 13.00–16.00
  • 28 november, kl. 13.00–16.00

  Ledamöter forskarutbildningsutskottet

  • Mikael Ahlborg (studentrepr.)
  • Håkan Pettersson
  • Jonas Gabrielsson
  • Jeaneth Johansson
  • Magnus Jonsson (vice ordf.)
  • Staffan Karlsson
  • Pablo Del Moral (studentrepr.)
  • Ingela Skärsäter (ordförande)
  • Henrika Jormfeldt

  Sekreterare och handläggare

  Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

  Bolagsverksamheter

  Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen HHIAB, HH Innovation och HUER. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

  Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

  HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

  I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

  HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

  Styrelse – HHUAB

  • Catarina Coquand, ordförande
  • Pernilla Nilsson, ledamot
  • Magnus Clarin, ledamot
  • Alessandra Padilha, sekreterare

  Högskolan i Halmstads investeringsaktiebolag (HHIAB)

  HHIAB bildades 2008 tillsammans med Länsförsäkringar Halland. Bolaget ska stärka möjligheterna till tidig finansiering i unga innovationsdrivna företag, sprungna bland annat ur idéer från Högskolans studenter, forskare eller personal. HHUAB är majoritetsägare i bolaget.

  Styrelse – HHIAB

  • Christian Bille, ordförande
  • Lennart Andrén, ledamot
  • Johan Hörberg, ledamot
  • Lars-Göran Persson, vd

  Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

  HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
  Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive.

  Styrelse – HH Innovation

  • Magnus Clarin, ordförande
  • Pernilla Nilsson, ledamot
  • Catarina Coquand, ledamot
  • Josefine Henriksson, vd
  • Alessandra Padilha, sekreterare

  Mer information om HH Innovationlänk till annan webbplats

  Halmstad University Executive Education and Research AB (HUER)

  HUER bildades i oktober 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB. Bolaget ska hantera uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

  Styrelse – HUER

  • Anna Cregård, ordförande
  • Anders Nelson, ledamot
  • Pernilla Nilsson, ledamot
  • Mike Danilovic, vd
  • Alessandra Padilha, sekreterare

  uppdaterad

  2019-07-10

  Kontakt

  Dela

  Kontakt