Ledning och organisation

Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för utbildning. Det finns därtill en vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Högskolans utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle – kärnverksamheten – bedrivs vid fyra akademier.

Organisationsschema

Läs mer om den utbildning och forskning som bedrivs inom akademierna på respektive akademis webbsidor:

Högskolan i Halmstads organisationsschema Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Akademin för hälsa och välfärd Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för informationsteknologi Högskolestyrelsen Forsknings- och utbildningsnämnden Rektor Prorektor Vicerektor Högskoledirektör Verksamhetsstödet

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för Högskolans verksamhet.

Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. Adjungerade prorektor och högskoledirektör har närvaro- och yttranderätt och adjungerad kommunikationschef har närvarorätt.

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Stephen Hwang, rektor
 • Erik Blomberg
 • Staffan Edén
 • Pia Enochsson
 • Jesper Falkheimer
 • Aida Hadzialic
 • Monica Karlsson, vice ordförande
 • Amelie von Zweigbergk

Lärarledamöter

 • Svante Andersson
 • Kalle Jonasson
 • Maria Åkesson

Fackliga representanter

 • Olov Andreasson, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Studentledamöter

 • Sandra Berg
 • Timmie Hansson
 • Johanna Sjögren Eliasson, kårordförande

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Pernilla Nilsson, prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

Rektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

Rektor Stephen Hwang

Rektor är Högskolans myndighets­chef och den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. Stephen Hwang är Högskolan i Halmstads rektor sedan 2017.

Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik med examen från Chalmers tekniska högskola och har tidigare bland annat varit rektor vid Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

 

Prorektor

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Prorektor Pernilla Nilsson

Prorektor är ställföreträdare för rektor. Professor Pernilla Nilsson är prorektor sedan 2018 och har särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad.

Prorektorsuppdraget innebär att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet, och även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik, och har under lång tid drivit frågor som rör kvalitetsutveckling och högskolepedagogik vid lärosätet, bland annat i sin tidigare roll som vicerektor. Hon har också en rad expertuppdrag, bland annat i den statliga skolforskningsnämnden och i Skolverkets insynsråd.

Prorektorsuppdraget är treårigt, med möjlighet till förlängning.

Vicerektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

Vicerektor Anders Nelson

Anders Nelson är sedan 2017 vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad.

Anders Nelson är universitetslektor i pedagogik och har under sina år på Högskolan haft en rad olika ledningsuppdrag, bland annat som ämnesansvarig, programansvarig, biträdande sektionschef och senast chef för Akademin för hälsa och välfärd.

Vicerektor utses av rektor, och uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning.

Högskoledirektör

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Högskoledirektör Catarina Coquand

Högskoledirektören är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i Halmstad – all administration, stöd och service till Högskolans ledning, utbildning och forskning.

Verksamhetsstödet hanterar också högskolegemensamma frågor och allt som har med Högskolan som myndighet att göra.

Catarina Coquand är chef för verksamhetsstödet med dess nio avdelningar sedan 2017. Hon har tidigare varit lärare och forskare i datavetenskap, samt prefekt och projektledare vid Chalmers, och senast dekan vid Malmö högskola.

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är den samlade organisationen för stöd och service till Högskolans utbildning, forskning, samverkan och ledning.

Två personer sitter och pratar vid ett möte. Foto.

Avdelningar inom verksamhetsstödet

Högskolekansliet

Högskolekansliet ansvarar för det direkta stödet till Högskolans ledning, styrelse och högskolegemensamma råd och nämnder. Inom högskolekansliet hanteras utredningar, handläggning och sekreterarstöd, registratur och arkiv, juridiskt stöd, kvalitetssamordning, forskningsstöd och administrativt projektstöd.

Kontaktuppgifter till högskolekansliet

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för styrning, administration och uppföljning av Högskolans ekonomi vilket också inbegriper redovisning, upphandling och fakturahantering.

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen

Utbildningsstöd

Avdelningen ansvarar för allt utbildningsstöd och studentsupport, både centralt och mot akademierna. Här hanteras all studieadministration och -dokumentation, liksom alla de supportfunktioner som Högskolan erbjuder sina studenter, allt ifrån studie- och karriärvägledning och utbytesverksamhet till pedagogiskt stöd och förebyggande hälso- och sjukvård. Arbete med frågor som syftar till en bra studiemiljö i vid mening sker i samverkan med både akademierna och Halmstads studentkår. Servicecenter är vägen in till avdelningen för både personal, studenter och allmänhet.

Kontaktuppgifter till utbildningsstöd

Kommunikation

Avdelningen ansvarar för Högskolans gemensamma interna och externa kommunikation och marknadsföring, inklusive studentrekrytering. Avdelningen har ansvar för webbplatsens struktur och riktlinjer samt för den grafiska profilen. Vid avdelningen finns också en funktion för event- och konferensstöd.

Kontaktuppgifter till kommunikation

Campusservice

Avdelningen ansvarar för det som är Högskolans fysiska miljö och infrastruktur. Till avdelningen hör lokalvård, vaktmästeri, och alla övriga lokal- och fastighetsfrågor. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för IT-frågor och telefoni. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser inom Högskolans utbildnings- och forskningsområden. Här kan studenter, medarbetare och andra ta del av och utbyta information i form av böcker, medier och andra informationsresurser, både fysiska och virtuella. Högskolebiblioteket ger vägledning och stöd i informationssökning och -hantering, likaväl som i frågor om vetenskaplig publicering. Här finns också ansvaret för Högskolans publiceringsdatabas DiVA, Högskolans förlag och samordningen av e-plikt.

Kontaktuppgifter till högskolebiblioteket

Human Resources (HR)

Avdelningen ansvarar för HR-stöd och lönehantering, både centralt och vid akademierna. Det gäller allt som har med personalfrågor att göra, från strategisk kompetensutveckling och ledarskapsutveckling till rehabilitering och rekrytering. Här handläggs allt som har med facklig samverkan att göra, frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor, liksom hantering av löner och pensioner.

Kontaktuppgifter till Human Resources (HR)

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för Högskolans lokalförsörjning, lokalplanering, fastighetsservice samt bevaknings-, fysisksäkerhets- och systematiskt brandskyddsarbete. Avdelningen ansvarar även för Högskolans systematiska miljöarbete och uppföljning, samt för effektivisering av fastigheternas energiförbrukning.

Kontaktuppgifter till fastighetsavdelningen

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Malin Hallén, ordförande
 • Marie Mattsson, vice ordförande
 • Johanna Sjögren Eliasson, studentrepresentant
 • William Sundén, studentrepresentant
 • Timmie Hansson, studentrepresentant
 • Ann-Mari Bartholdsson, extern ledamot
 • Anders Isaksson, extern ledamot
 • Mikael Hindgren, lärarrepresentant
 • Urban Johnson, lärarrepresentant
 • Lina Lundgren, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
 • Kristian Widén, lärarrepresentant
 • Sara Högdin, lärarrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Ledamöter forskarutbildningsutskottet

 • Marie Mattsson, ordförande
 • Magnus Jonsson, vice ordförande
 • Håkan Pettersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Thomas Magnusson
 • Henrika Jormfeldt
 • Eva-Carin Lindgren
 • Åsa Andersson
 • Claes Malmberg
 • Sara Karnehed, studentrepresentant

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen Halland Invest AB och HH Innovation. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catarina Coquand, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Halland Invest AB (HIAB)

Halland Invest investerar i företag och start-up-företag i Halland, som har tillväxtpotential men som ännu inte är mogna för traditionella riskkapitalbolag. Halland Invest stödjer regional utveckling och främjar innovativa entreprenörer. Bolaget ägs till lika delar av Högskolan i Halmstad och Länsförsäkringar Halland.

Styrelse – HIAB

 • Christian Bille, ordförande
 • Lennart Andrén, ledamot
 • Johan Hörberg, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Lars-Göran Persson, vd

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive. Bolaget hanterar även uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

Styrelse – HH Innovation

 • Anders Nelson, ordförande
 • Catarina Coquand, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Catherine Legrand, ledamot
 • Staffan Enting, vd
 • Martin Lidén, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Mer information om HH Innovation Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt