Doktorandbarometer

Doktorandbarometern är en större enkätundersökning som riktar sig till Högskolans doktorander och forskarstuderande.

Lärosätet arbetar systematiskt för att säkerställa doktoranderans rätt att utöva inflytande över utbildningen och sin situation.

Ett syfte med barometern är att få en övergripande bild om hur studenterna uppfattar forskarutbildningen samt att det ger lärosätet underlag för att systematiskt kunna utveckla forskarutbildningen. Ett andra syfte är att Högskolans barometer kan spegla den nationella doktorandundersökning som genomförs, vilket ger oss möjligheter att göra jämförelser och ytterligare analyser för att kunna utveckla forskarutbildningen.

Resultatet av doktorandbarometern utgör grunden för en handlingsplan där olika aktiviteter och ansvarsområden identifieras och genomförs vilka följs upp av kvalitetsrådet. Dessutom ska resultatet användas för att identifiera åtgärder inom ramen för Högskolans system för uppföljning av utbildning forskarnivå.

Doktorandbarometern 2017

Rapport doktorandbarometern 2017PDF

Handlingsplan doktorander 2018–2019PDF

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnitten 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning och 1.6 Läranderesurser och studentstöd.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. Dessutom ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

uppdaterad

2019-10-22

Kontakt

Dela