Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning


Forskningen har som fokus att utifrån barns och ungas perspektiv studera hur delaktighet, hälsopromotion, sociala nätverk och det omgivande samhället påverkar barns psykiska hälsa. Forskningen syftar till att förstärka de processer som har en positiv inverkan på barns psykiska hälsa och inbegriper studier av individuella förutsättningar och behov samt barns samspel i sociala nätverk och med det omgivande samhället.

För närvarande genomför jag flera forskningsprojekt med syfte att öka kunskapen om barn och ungas delaktighet, framförallt inom skola och hälso- och sjukvård. Dessa forskningsprojekt bygger huvudsakligen på en deltagarbaserad forskning- och designprocess, vilket innebär att de personer som forskningen berör är medaktörer i processen. Jag genomför även forskningsprojekt som syftar till att fördjupa kunskapen om och utveckla strategier och ändamålsenliga interventioner för främjande av människors psykiska hälsa. Dessa forskningsprojekt bygger huvudsakligen på interventions- och implementeringsstudier, med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Min forskning är tvär och mångvetenskaplig och kombinerar omvårdnad med hälso- och samhällsvetenskap (ex folkhälsa, psykologi, socialt arbete, sociologi) och informationsteknologi. Min forskning utgår i huvudsak från en samhällelig efterfrågan och drivs i nationellt och internationellt samarbete med forskare, företag, offentlig sektor och slutanvändare.

Undervisning
Kompetens

Professor i Omvårdnad

Personliga länkar

Senaste publikationer