Sök

Högskolepedagogiskt centrum (HPC)

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Högskolan i Halmstad är en verksamhet som arbetar för att skapa förutsättningar för studenters lärande, utbildningens kvalitet och lärares yrkesskicklighet med utgångspunkt i vetenskaplig högskolepedagogik.

Om HPC

HPC arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och karriärmöjligheter samt att bidra till innovativa undervisnings- och examinationsformer.

Detta uppnås bland annat genom högskolepedagogisk utbildning för anställda, seminarier och kurser inom forskarhandledning, pedagogisk konsult­verksamhet, stöd till pedagogisk meritering och IKT-stöd för lärare. På så sätt skapar det högskole­pedagogiska centrat förutsättningar för Högskolans personal att delta i och själva vara med att utveckla aktiviteter som svarar mot Högskolans bildningsmål.

Vad gör ett Högskolepedagogiskt centrum?

HPC arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och karriärmöjligheter samt att bidra till innovativa undervisnings- och examinationsformer.

Excellenta utbildningsmiljöer

Ett övergripande uppdrag för verksamheten är att bidra till att Högskolan utvecklar attraktiva utbildningsmiljöer där lärares pedagogiska och didaktiska kompetens stimuleras. De olika områdena i HPC överlappar och stödjer varandra och ger goda möjligheter att utveckla och stärka utbildningens kvalitet samt föra lärosätets utbildningskvalitet i riktning mot excellenta utbildningsmiljöer.

Pedagogisk meritering

Högskolan i Halmstad strävar efter att forskning och utbildning bedrivs i kompletta akademiska miljöer där både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet uppmärksammas. Ett av tre prioriterade områden i Pedagogisk handlingsplan handlar om förutsättningar för lärares yrkesskicklighet. Därför eftersträvar lärosätet en hög grad av formellt behöriga lärare. Högskolan i Halmstad har infört titeln Excellent lärare som ett led i att erbjuda möjlighet till meritering med grund i dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Utvärderingar

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder stöd både gällande utvärderingar och kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. HPC kommer att arbeta med omvärldsanalyser och vara uppdaterade om såväl interna som externa utvärderingssystem i syfte att stödja akademierna i deras utvärderingsarbete.

Betygskriterier

Enligt ett beslut av utbildningsnämnden ska betygskriterier finnas för alla examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, samt för alla kurser. HPC är ett stöd under framtagandet och formulerandet av dessa.

Plagiatprevention

Plagiat beskrivs i sin enkelhet som att framställa ett arbete som någon annan har gjort som sitt eget. Det är därför viktigt att vara noga med att ange referenser till källor för att tydliggöra var exempelvis en text eller ett citat är hämtat. Det är viktigt att förebygga risken för plagiat så tidigt som möjligt i kurser och program – och i detta arbete är HPC ett stöd.

IKT i undervisningen

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) innebär att vi använder teknik för att söka, producera och utbyta information. Att använda IKT i undervisningen är ett flexibelt sätt att undervisa, kommunicera och främja studenters lärande oavsett om det sker på campus eller på distans. HPC kan hjälpa lärare att till fullo utnyttja de resurser som finns.

Pedagogisk handlingsplan

Högskolan i Halmstads verksamhet inom pedagogik styrs av en för svenska lärosäten unik pedagogisk handlingsplan.

Handlingsplanen är en långsiktig strategisk satsning för att positionera Högskolan som ett dynamiskt lärosäte vad gäller högskolepedagogik och för att stärka såväl undervisningens som utbildningarnas kvalitet.

Högskolan i Halmstad ska ha en förstklassig utbildning av hög kvalitet där undervisningen utvecklas i takt med aktuell högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, det vill säga inte bara fokus på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten.

Tre prioriterade områden

Som ett steg i att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, har en lärosätesövergripande pedagogisk handlingsplan tagits fram.

Planen omfattar tre prioriterade områden för det pedagogiska arbetet: förutsättningar för studenters lärande, förutsättningar för utbildningens kvalitet och förutsättningar för lärares yrkesskicklighet. Till varje område finns en vision samt konkreta mål.

Pedagogisk handlingsplan för Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HPC

Funktionsansvarig

Pedagogiska utvecklare

IKT-pedagoger

SI-ansvarig

Högskolepedagogiskt centrum

Våning 2, hus I
hpc@hh.se

Tre personer ritar cirklar och pilar på en stor digital skärm, bilden är fotograferad uppifrån. Foto.

Kurser och aktiviteter vid HPC

HPC erbjuder ett antal olika kurser och aktiviteter inom högskolepedagogik. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling som lärosätet och den enskilde läraren har.

Behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik

Högskolan i Halmstad ger två behörighetsgivande kurser om vardera 7,5 hp som riktar sig till lärare och doktorander vid Högskolan. Lärandemålen följer SUHF:s rekommendationer. Båda kurserna har ett stort inslag av blended learning och går på kvartsfart. Dessutom erbjuds behörighetsgivande moduler på distans motsvarande 2 hp per modul.

Lärande och undervisning i högre utbildning I (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll berör lärares förmåga att planera för undervisning, samt examinera och utvärdera forskningsanknuten högskoleutbildning, inom det egna kunskapsområdet.

Lärande och undervisning i högre utbildning II (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll berör lärares förmåga att reflektera kring studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans. Dessutom berörs ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och värdegrundsfrågor.

Minikurser

 • Supplemental instruction (SI)
 • Handledning
 • Retorik

Seminarieserie

Seminarieserien är en givande och inspirerande arena där kompetenta gäster delar med sig av sin expertis. Exempel på ämne inom seminarieserien:

 • Lärandemål
 • Pedagogisk portfölj
 • Klickers i undervisningen
 • Blackboard

Workshoppar

Arbetsmöten med praktiska moment som syftar till att ge dig stöd och inspiration i ditt arbete som lärare. Exempel på workshoppar:

 • Blackboardrelaterade
 • Pedagogisk meritering
 • Aktiv studentmedverkan
 • Breddat deltagande

Praktiska pedagogiska luncher

Vid en praktisk pedagogisk lunch lyssnar du till en kollega som delar med sig av erfarenheter från sin undervisningspraktik, samtidigt som du bjuds på en lunchmacka. Till kaffet inbjuds du sedan till samtal och diskussion kring presentationen.

Ämnesdidaktiskt kompetensutveckling (på uppdrag av FUN)

På uppdrag av forsknings- och utbildningsnämnden bjuds externa föreläsare in för att inspirera. En arena för reflektion och diskussion kring ämnesdidaktik.

Konsultation

Som lärare kan du kontakta HPC för konsultation som rör din undervisning. HPC erbjuder även stöd avseende utvärderingar och kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. Du kan exempelvis konsultera oss om:

 • Alternativa examinationer
 • Betygskriterier
 • Högskoledidaktik
 • Aktiv studentmedverkan

Studiecirkel

Join the conversation: studiecirkel i att prata på engelska.

Introduktion till Blackboard

Introduktionen avser att informera nya lärare om hur Blackboard Learn fungerar i interaktion med andra digitala system på Högskolan i Halmstad. I introduktionen ingår även grunderna för att komma igång med att designa arbetsytor (t.ex. en kursplats) och arbeta i verktyget. Introduktionstillfället tar cirka två timmar.

Övriga kurser

Kurser som anordnas utifrån verksamheten/akademiernas behov.

Övriga aktiviteter

 • Administration av introduktionskurser för doktorander
 • Administration av handledarkurs för doktorander
 • Inspelningsstöd i inspelningsstudion

För att vara behörig att söka en lärartjänst vid Högskolan i Halmstad krävs 10 veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande).

Resurser

HPC erbjuder flera olika verktyg till lärare på Högskolan.

Inspelningsstudio

HPC tillhandahåller en inspelningsstudio där lärare kan skapa högkvalitativa videoinspelningar. För att boka en tid för visning och stöd vid inspelningen skicka ett mejl till HPC.

Lärplattform

Högskolan i Halmstad använder sig av Blackboard för webbaserad undervisning och undervisningsstöd. Blackboard kan med fördel användas för campuskurser, som en komplement till traditionellt undervisning, likväl som för distanskurser.

Om du behöver hjälp med Blackboard, skicka ett ärende via helpdesk. Obs! Ange om du behöver tekniskt eller pedagogisk stöd.

Zoom

Zoom är ett webbkonferenssystem som ger möjligheter till virtuella mötesrum. Högskolan har tillgång till Zoom via Sunet.

Det innebär att du som är anställd vid Högskolan i Halmstad kan skapa egna virtuella mötesrum och kan också spela in allt som sker i Zoom-rummet. Inspelningen kan du sedan publicera på det sätt som du önskar.

Information och manualer hittar du på Högskolans intranät Insidan.

Kaltura

Kaltura är en videotjänst som är tätt sammankopplad med Blackboard.

Som lärare kan du med enkelhet spela in dig själv via din webbkamera, spela in din skärm eller ladda upp ett redan inspelat videoklipp direkt från din kursplats i Blackboard. Du blir ensam ägare till videoklippet och det är endast du som kan publicera klippen. Det finns dock möjligheter för dig att dela med dig av klippen till andra kollegor.

IKT i undervisningen

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) innebär att vi använder teknik för att söka, producera och utbyta information. Att använda IKT i undervisningen är ett flexibelt sätt att undervisa, kommunicera och främja studenters lärande oavsett om det sker på campus eller på distans.

På Högskolan i Halmstad används främst webbkonferenssystemet Zoom, lärplattformen Blackboard samt Kaltura för videoinspelning som IKT-lösningar.

Blackboard i undervisningen

Högskolan i Halmstad använder sig av Blackboard för webbaserad undervisning och undervisningsstöd. Blackboard kan med fördel användas för campuskurser likväl som för distanskurser.

Systemet fungerar på både PC och Mac och stödjer flera webbläsare som till exempel Firefox, Safari och Google Chrome.

Blackboard finns också som app för Android och iPhone.

Ladda ned appen Blackboard och sök sedan på Högskolan i Halmstad. Appen erbjuder enbart ett begränsat antal funktioner.

Läs mer om mobilappen Blackboard Länk till annan webbplats.

Teknisk information

Nuvarande version av Blackboard:
Blackboard Learn 9.1 (Q2 2019)

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt