Kompetensplattform för socialt arbete

Forskning och utbildning behöver vara förankrade i det omgivande samhället, därför vill vi samarbeta med kringliggande kommuner inom det sociala området när vi startar Socionomprogrammet. Grunden för samarbetet är en samverkansarena som vi kallar Kompetensplattform för samverkan om utbildning, verksamhetsutveckling och forskning inom det sociala området. 

Syftet med samarbetet är att våra studenter får en praktiknära utbildning samtidigt som ni yrkesverksamma får möjlighet till verksamhets- och kompetensutveckling. 

Vad innebär samarbetet kring kompetensplattformen?

Det kan se olika ut beroende på vad vi kommer överens om, men samarbetet är uppdelat i tre delar:

Socionomprogrammet

Kurserna inom Socionomprogrammet ska vara förankrade i verkligheten och därför behöver vi samarbeta med yrkesverksamma socionomer för att stärka professionsinslag i utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig länk mellan teori och praktik för studenterna och där behöver vi samarbeta för att hitta VFU-platser. 

Har ni något problem som behöver studeras, process som behöver utvecklas eller annat område som ni behöver hjälp med? I så fall kan ni samverka med oss kring student- och examensarbeten. 

Verksamhetsutveckling

Har ni behov av kompetensutveckling i organisationen? En del av samarbetet är en behovsstyrd kompetensförstärkning för yrkesverksamma där vi möjliggör för fortbildning genom seminarier och föreläsningar. Vi erbjuder också högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå samt att vi samarbetar i olika projekt- och utvecklingsarbeten. 

Forskning

Vi vill stärka forskningen inom det sociala området och det gör vi genom att samarbeta med dem som är verksamma inom socialt arbete. Det kan handla om att samverka om externa och interna ansökningar om forskningsmedel, samverka i forsknings- och utvecklingsprojekt och möjliggöra forskarutbildning i Hälsa och livsstil för yrkesverksamma. 

I alla tre delar ingår det också personalutbyten för att dela med sig av erfarenheter, lära känna varandra och få tillgång till ytterligare kompetens.

Aktuellt 2021

Forskningscirklar

Under våren 2021 kommer två forskningscirklar att startas för yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck. Den ena vänder sig till yrkesverksamma inom socialförvaltningen, som möter unga som lever i en utsatt situation och den andra vänder sig till skolkuratorer som arbetar med att identifiera och förebygga hedersrelaterade strukturer.

En forskningscirkel innebär att yrkesverksamma, forskare och andra med kunskap på området träffas och diskuterar såväl forskning som praktik på området vid fem tillfällen. Tanken är att öka kunskapen om att identifiera hedersrelaterat våld och förtryck samt att diskutera metoder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterade strukturer. För mer information kontakta sara.hogdin@hh.se

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt