Validering

Sedan hösten 2017 arbetar Högskolan i Halmstad med att utveckla metoder för validering och bedömning av reell kompetens. Detta arbete görs i nära samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR) och andra lärosäten i landet.

Vad innebär validering?

Validering är en process som handlar om att bedöma, dokumentera och ge erkännande åt en persons tidigare kunskaper och färdigheter från exempelvis arbetslivet, föreningsliv eller andra livserfarenheter.

Det finns flera begrepp inom området validering som är bra att känna till. Valideringsdelegationen 2015–2019 har en ord- och begreppslista med förklaringar.

Här finns två begrepp beskrivna:

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (Ds 2003:23)

”Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.”

Valideringsdelegationens ord- och begreppslistalänk till annan webbplats

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk avslutad utbildning och jämför den med det svenska utbildningssystemet, denna bedömning är inte detsamma som validering. Du kan ansöka om bedömning av utländsk

  • gymnasieutbildning
  • eftergymnasial yrkesutbildning
  • akademisk utbildning.

Mer om bedömning av utländsk utbildninglänk till annan webbplats

Fyra personer sitter vid ett runt bord och pratar, alla har datorer eller surfplattor. Foto.

Validering med olika syften

Bedömning av reell kompetens inför behörighet

Du kan ansöka om att bli behörig till våra utbildningar genom en bedömning av din reella kompetens om du saknar formella meriter.

Mer om bedömning av reell kompetens för behörighet

Bedömning av reell kompetens inför tillgodoräknande

Är du antagen och registrerad på någon av våra utbildningar kan du ansöka om att få din reella kompetens inklusive din yrkesverksamhet bedömd inför ett tillgodoräknande i en kurs. På så sätt kan din studietid kortas ned och du behöver inte läsa om det som du redan har kunskap om. Utgå från våra kursplaner, kursmål och kursinnehåll, när du beskriver ditt tidigare lärande kopplat till aktuell kurs. Din ansökan blir en självskattning som beskriver VAD du utförde och HUR du utförde det, allt kopplat till kursplanen du vill validera mot.

Sök bland Högskolans kursplaner

För mer information om validering inför tillgodoräknande och frågor angående ansökningsblanketten ta kontakt med valideringsansvarig: helpdesk.validering@hh.se

Ansökningsblanketten sparar du ned på en dator och fyller i innan du skickar in den till oss.

Blankett Ansökan om validering av tidigare lärandePDF

Validering består i huvudsak av två delar, en kartläggningsfas och en bedömningsfas. Högskolan kartlägger din inkomna ansökan och vid behov begär vi in kompletteringar innan vi kan bedöma den.

Mer information

Mer om validering hos Universitets- och högskolerådetlänk till annan webbplats

Valideringsnätverk Väst

Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Det är ett nätverk som inventerar och utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens. I nätverket har styrdokument och manualer utarbetats för hur man kan arbeta med bedömning av reell kompetens på lärosäten. Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert både för individen och för andra myndigheter och aktörer.

uppdaterad

2020-01-20

Kontakt

Dela