Barns berättande och språkutveckling i digitala fysiska aktiviteter

Syftet med projektet är att tillsammans med barn och förskolepersonal utforska aktiviteter där berättande med stöd av analoga och digitala estetiska uttrycksformer samt fysisk rörelse i närmiljön ingår.

Inom projektet fortsätter utvecklingen av ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som ägt rum under samverkansformer i en förskola i Fyllinge, Halmstad kommun under 2019–2020. Det projektet handlade om barns berättande och knöts inom ramen för det regionala projektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan) samman med delprojektet Närmiljö som lärmiljö, vilket var inriktat mot förskolans digitalisering.

Centrala ämnen

De ursprungliga temana berikas i projektet Barns berättande och språkutveckling i digitala fysiska aktiviteter med ytterligare inriktningar av såväl ämnesmässig och teknisk som av pedagogisk karaktär. Det generella begreppet språkutveckling står i projektet mer precist för tillägnandet av fler kommunikativa verktyg och ett bredare språkligt spektrum förankrat i barnens egna liv, närområde, perspektiv och undersökande berättande. Centrala ämnen i forskningsprojektet är digitala uttryck, estetik, lek och rörelse. Projektet undersöker också behovet att stötta barn att hitta röster som inte är avhängigt verbalt språk.

Projektperiod

2021

Anslagsgivare

ULF – utveckling, lärande, forskning

Projektdeltagare vid Högskolan i Halmstad

Kalle Jonasson, universitetslektor i utbildningsvetenskap

Anniqa Lagergren, universitetslektor i pedagogik

Partner/samverkan

Fyllinge skolområde, Halmstad kommun (fem förskolor med två rektorer och en skolledare, förskolepersonal)

Mer information

Projektet är ett delprojekt inom ULF – utveckling, lärande, forskning

Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt