VFU i tjänsten

Studenter som är antagna till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och har en lärartjänst kan ansöka om att göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i tjänsten.

Följande villkor måste uppfyllas för VFU i egen tjänst:

  • Relevant anställning: studenten har en för utbildningen relevant anställning inom skolan samt inom rätt verksamhetsområde och ämne(n). Skolan ska följa svensk läroplan (Skolverkets kurser och svensk betygssättning). Undervisningen ska bedrivas på plats (ej distansundervisning). Tjänsten har en omfattning på minst 50 procent.
  • VFU-handledare: det finns en VFU-handledare på skolan med lärarbehörighet i relevant verksamhetsområde och ämne(n), helst med handledarutbildning.
  • Inledande planeringssamtal: ett inledande planeringssamtal mellan rektor/VFU-samordnare, student och VFU-handledare hålls där studenten ansvarar för att Högskolan i Halmstads VFU-guide samt Riktlinjer för VFU och bedömningsunderlag visas/överlämnas.
  • Utrymme för uppgifter i tjänsten: studenten ges i tjänsten möjlighet att genomföra olika didaktiska uppgifter och undersökningar som ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen, på motsvarande sätt som övriga studenter.

VFU-handledarens roll

När studenten gör VFU i egen tjänst blir VFU-handledarens roll lite annorlunda än vid en vanlig VFU eftersom student och VFU-handledare undervisar olika klasser och inte har all undervisning gemensamt. VFU-handledaren ska fungera som ett stöd under utbildningen med återkommande samtal under VFU-veckorna om undervisningens planering, genomförande och uppföljning.

VFU-handledaren ska, under minst tre tillfällen och jämnt fördelade per VFU-kurs, observera studentens lektioner och avsätta tid för längre strukturerade handledningssamtal i anslutning till dessa. Observationerna ska dokumenteras.

VFU-ansvarig lärare

En del av uppföljningsansvaret tas också av VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Halmstad genom uppföljning av uppgifter, VFU-rapporter och andra redovisningar. Under två av VFU-perioderna bjuder VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Halmstad in till ett nätburet trepartssamtal (VFU-handledare, student och Högskolans lärare). VFU-besök kan förekomma. VFU:n utvärderas fortlöpande av student och VFU-handledare utifrån de givna målen i VFU-kursplanerna.

Mot slutet av varje VFU-period görs en skriftlig summering i en omdömesblankett. Omdömesblanketten fylls i tillsammans med studenten. VFU-handledaren skannar och mejlar sedan in underlaget till VFU-ansvarig lärare på högskolan.

uppdaterad

2020-04-02

Kontakt

Dela