Medarbetarundersökning

Med regelbundenhet genomförs medarbetarundersökningen. Syftet är att kartlägga hur Högskolans medarbetare uppfattar sin arbetsplats och den utveckling som sker inom verksamheten.

För att få en nulägesbild av hur all personal erbjuds möjlighet att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt genomförs en medarbetarundersökning vartannat år.

Undersökningen rör frågor som gäller ledarskap, organisation, fysisk arbetsmiljö och arbetsklimat. Resultatet utgör underlag för åtgärder som är en del i verksamhetsstyrningen.

Personalbarometern – en medarbetarundersökning

Personalbarometern är en medarbetarundersökning för att kartlägga hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö. De förbättringsåtgärder man kommer fram till dokumenteras i en handlingsplan. Handlingsplanen utgör en viktig del i Högskolans arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

Medarbetarundersökning 2015

Rapport medarbetarundersökning 2015PDF

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.5 Undervisande personal.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna och att rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas.

uppdaterad

2019-10-22

Kontakt

Dela