Handledarundersökning forskarutbildning

Handledarundersökningen genomförs i samband med doktorand­barometern.

Högskolans forskarutbildningar har kommit olika långt avseende volym och genomförande. Detta bidrar till att erfarenheterna av att handleda kan skilja sig åt. Handledarundersökningen bidrar därför till att få en övergripande bild av handledarnas erfarenheter och att det utgör ett underlag i den analys som görs relaterat till forskarutbildningens kvalitet och utveckling.

Handledarundersökning på forskarnivå 2020PDF

Handledarundersökning på forskarnivå 2017PDF

Koppling till ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnitten 1.5 Undervisande personal och 1.6 Läranderesurser och studentstöd.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna, att rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas. Därtill ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

uppdaterad

2021-01-28

Kontakt

Dela