Energisystem

Forskningen inom energisystem sker i huvudsak inom de tre områdena fjärrvärme, vindkraft och bioenergi. Ett genomgående tema för samtliga tre områden är resurseffektivitet och förnybar energiförsörjning, till exempel genom värmeåtervinning i fjärrvärmesystem, kraftproduktion med vindkraftverk och biogasproduktion inom lantbrukssektorn. Forskningen är mångdisciplinär och bygger på metoder och teorier från till exempel energisystemanalys, geografiska informationssystem, fysik, biologi, statistik, ekonomi, mekanik, strömningslära, termodynamik, akustik, ellära och mikrobiologi.

Forskningen inom energisystem sker i huvudsak inom de tre områdena fjärrvärme, vindkraft och bioenergi.

Fjärrvärme

Forskningen kring fjärrvärme täcker in flera olika områden. Fjärrvärmens roll i energisystemet, både i Sverige, Europa och globalt, undersöks. Fjärrvärmegruppen, som leds av professor Sven Werner, bildades för tio år sedan, och har sedan dess lett och deltagit i en rad olika projekt, både i Sverige och internationellt. Gruppens forskning kan samlas inom begreppet ”Fourth Generation District Heating”, vilket myntades av Sven Werner vid en konferens på Island år 2008. Begreppet har anammats på bred front

Fjärrvärmerör i ett nygrävt dike. Foto.

Förnybar energi

Förnybar energi är till stor del inriktad mot studier av el-generering och distribution av elenergi från vindkraft, solenergi, bioenergi med mera. Exempelvis studeras olika aspekter av vertikalaxlade vindkraftverk.

Ett fjärrvärmeverk bestående av två stora, vita tankar, med vindkraftverk i förgrunden. Foto.

Avdelningen har tillgång till flera olika vindkraftverk, bland annat genom samarbete med Uppsala Universitet. Med verken som experimentell bas studeras till exempel mekanismer bakom hur ljud uppstår i vindkraftverk, och hur turbulens i vinden inverkar på prestanda.

Biogas

Forskningen kring biogas är inriktad mot att optimera hanteringen av substrat och biogödsel och att skapa mervärden i lantbrukssektorn genom lösningar som kan öka produktion och lönsamhet.

uppdaterad

2021-04-23

Kontakt

Dela

Kontakt