Våtmarkscentrum

Våtmarkscentrum för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Forskning vid Våtmarkscentrum rör frågor kring förvaltning, restaurering och skapande av våtmarker.

Skötsel, restaurering och skapande av våtmarker gynnar biologisk mångfald samtidigt som olika nyttigheter för samhället (ekosystemtjänster) uppnås: vattenrening, vattenmagasinering, skydd mot översvämningar, ökade landskapsvärden, höjd livskvalitet, produktion och resursåtervinning. Våtmarkscentrum är delaktigt i forsknings- och utvecklingsprojekt i bl.a. Brasilien, Kina, Nederländerna och Sverige.

Våtmarkscentrum drivs i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland.

En man går i högt gräs med en lie i ena handen. Foto.

Bakgrund och vision

Bakgrunden är övergödning och syrebrist. Visionen är att utveckla och stimulera våtmarksfrågor.

Övergödningen i sydöstra Kattegatt blev påtaglig vid mitten på 1970-talet då massförekomster av grönalgen Cladophora uppträdde och bland annat störde badlivet längs stränderna. När sedan syrebrist slog ut djurlivet vid bottnarna i början av 1980-talet blev problemet akut i Laholmsbukten. Därför, och som resultatet av en stor tvärvetenskaplig markanvändningsstudie i slutet av 1980-talet, startades våtmarksprojekt med försöksanläggningar i Halland. Tanken var att man inte enbart skulle satsa på att minska läckage och utsläpp av kväve, utan också öka avrinningsområdets möjlighet att ta hand om kvävet.

I Halland finns nu lång erfarenhet av arbete med våtmarker för att skydda kustvattnet och intresset för våtmarker har hela tiden ökat. Nu i början på 2000-talet satsar samhället på att minska kvävetransporten till våra kusthav med hjälp av våtmarker i jordbrukslandskapet. Under senare tid har våtmarkskonceptet även kommit att innefatta ekologisk dagvattenhantering vilket i Halmstad medfört att våtmarksanläggning inom tätbebyggelsen ingår som ett naturligt element i stadsbyggnadsplaneringen.

Detta, tillsammans med olika forskningsprojekt, har gjort att stor erfarenhet och unik kompetens byggts upp i flera halländska organisationer. Nu samlas kompetensen i Våtmarkscentrum för att utveckla den tillämpade våtmarksekologin och föra ut den i samhället. Centrumet ska fungera som en nationell och internationell resurs i våtmarksfrågor. Våtmarksteknologin är fortfarande mycket ung och forskning och utveckling kan förbättra miljöutbyte och kostnadseffektivitet.

I Våtmarkscentrum knyts teori och praktik samman genom en nära koppling till Högskolan i Halmstad, som kännetecknas av innovationstänkande och samverkan med det omgivande samhället. Visionen är ett kompetenscentrum som stimulerar utvecklingen av våtmarksfrågor som ett naturligt instrument i samhällets miljöarbete, med en vetenskaplig bas som garanteras genom Högskolan i Halmstad.

En våtmark bestående av gräs och vatten. Foto.

Experimentvåtmarker

En försöksanläggning med replikerade våtmarker för vetenskapliga experimentstudier.

Utformning

18 likformade våtmarker har anlagts i vilka man kan variera djupet upp till ca 0.8 m. Våtmarkerna har en bottenyta på ca 2m * 8m, ytan vid marknivån är 4m * 10m. Släntlutningen är ca 1:1.

Vattnet tillförs via fördelningsbrunnar, där möjlighet ges att dosera olika tillsatser.

Utformningen gör det möjligt att ändra flödet så att man kan undersöka effekten av flera olika vattenflöden. Djupet kan också kontrolleras och varieras i dammarna. Vattnet som tillförs är i första hand grundvatten med en koncentration av nitrat-N på ca 10 mg/l. Ur försökssynpunkt är detta idealiskt. Anläggningen utformas även så att det skall vara möjligt att dosera vatten med tillsatt fosfor, lera eller annat definierat material i inflödet till våtmarkerna. Betydelsen av vegetation testas genom att olika typer av vegetation etablerats i våtmarkerna.

Två händer, den ena håller i något slags mätinstrument och den andra håller ett kärl som samlar upp vatten från ett rör. Foto.

Varför våtmarker?

Synen på våtmarker har växlat genom tiderna

För hundra år sedan upptogs stora delar av Sveriges idag rika jordbruksbygder av våtmarker. Genom målmedveten satsning på utdikning och dränering har dessa våtmarker i stort sett försvunnit. Förlusten av våtmarker har lett till en utarmning av landskapet som gör det mer sårbart på flera sätt. Den biologiska mångfalden har utarmats och läckaget av närsalter, främst kväve, har ökat med övergödning i kustnära hav som följd.

Forskningen har på olika sätt visat hur man kan utnyttja våtmarker som ett verktyg i miljöarbetet. Genom att skapa eller restaurera våtmarker erhålls olika nyttigheter för samhället ("ekosystemtjänster").

Ekosystemtjänster som våtmarker erbjuder är:

Vattenrening: Våtmarker reducerar kväve och fosfor men också t.ex. tungmetaller och miljögifter. Våtmarker tar hand om diffusa utsläpp från t.ex. jordbruket men fungerar även som ett steg i avloppsvattenrening.

Biologisk mångfald: Våtmarker ökar den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarkerna används, tillfälligt eller permanent, av många olika arter för t.ex. födosök, förökning eller som rastplats.

Vattenmagasinering: Våtmarker kan bidra till att jämna ut flödesvariationer. Vatten som magasineras i våtmarker kan utnyttjas för t.ex. bevattning.

Livskvalitet: Våtmarker kan vara till direkt glädje för oss. Exempel är friluftsliv, sportfiske, jakt, fågelskådning, naturupplevelser, landskapsbilden, turism, skola och undervisning.

Produktion och resursåtervinning: Våtmarker erbjuder möjligheter att producera t.ex. bioenergi och att återcirkulera näringsämnen till jordbruksmark.

Tre personer står på en äng. En av dem tittar ner i ett papper. Foto.

Våtmarkscentrums strategi

Våtmarkscentrum är en fristående centrumbildning med bas vid Högskolan i Halmstad. Vårt nätverk omfattar personer med hög kompetens och praktisk erfarenhet när det gäller våtmarker. Vi har ett ömsesidigt utbyte med lantbruksorganisationer, internationella och nationella forskargrupper, utbildningsverksamhet, kommuner, specialister, tjänstemän, konsulter, ideella föreningar, fiske-, jakt-, fågel-, naturvårds- och turistorganisationer.

Våtmarkscentrum ska utveckla våtmarksfrågor t.ex. genom att:

  • utveckla kriterier för utformning och dimensionering av våtmarker, speciellt med avseende på optimering av närsaltsreduktion

  • utveckla metoder för anläggning och skötsel

  • studera våtmarkernas roll i naturupplevelsen och för den biologiska mångfalden

  • studera våtmarkernas roll vid skyddet av den globala miljön

  • bidra till utveckling av metoder för övergripande planering av våtmarker kopplat till miljömål

  • bidra till utveckling av utvärderingsmetoder för våtmarker

  • ge möjligheter till grund- och vidareutbildning, bl.a. genom att tillhandahålla kompetens, utrustning och lokaler

  • vara ett attraktivt kompetenscentrum för forskare och externa intressenter

  • attrahera studiebesök, fortbildning, konferenser och FoU-projekt

uppdaterad

2020-01-16

Kontakt

Dela