Konstruerade minivåtmarker för främjande av näringsretention (EKO-våtmarker)

Konstruerade mini-våtmarker (KMVs) är en variant av konstruerade flytande våtmarker (figur 1) som kan användas för näringsretention och rening av föroreningar i vattnet. Dessa våtmarker utgörs av en konstgjord flytkonstruktion planterad med övervattensväxter som har ett omfattande rotsystem under vattenytan. Dessa växter kan öka kväve-retentionen (N) genom växtupptag av N och genom att biofilmbakterier som växer på deras rötter gynnas och utför denitrifikation.

EKO-våtmarker siktar på att använda och utvärdera KMVa in situ för att: a) förbättra N-retention i våtmarker i jordbrukslandskapet, och samtidigt öka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Specifika mål

 • Utveckla och utvärdera en ny metod för odling av övervattensväxter på miljövänliga KMVs.
 • In situ användning av KMVs som planteras med övervattensväxter i våtmarker i jordbrukslandskapet.
 • Utvärdera övervattensväxters N upptag och denitrifikationspotential i KMVs.
 • Testa om en hög diversitet av våtmarksväxter ökar N retention i våtmarker.
 • Testa hur hög andel av våtmarken måste täckas med KMVs för optimal N avskiljning.
En modell över kväveavskiljning.

Kväveavskiljning av konstruerade flytande mini-våtmarker (KVM)


Förväntade effekter av KMVs

 • Att N upptag, denitrifikationspotential, och total N retention ökar i våtmarker med hjälp av KMVs – och i högre grad med ökad täckningsgrad av KVMs våtmarker
 • Att strukturell och funktionell växtmångfald ökar i våtmarker med KMVs
 • Att konstruerande våtmarkers funktion i jordbrukslandskapet förbättras med hjälp av KMVs

Material och metod

Pilot-projekt EKO-våtmarker ska:

 • Undersöka huruvida KMVs främjar N-avskiljning i våtmarker i jordbrukslandskapet.
 • Studera effekter av KMVs vad gäller växtmångfald och N-avskiljningskapacitet.
 • Ta fram en optimal täckningsgrad för maximal N avskiljning.
En våtmark bestående av vatten och gräs. Fotografi.

En experimentvåtmark i våtmarksanläggningen med konstruerade minivåtmarker utplacerad över 20% av vattenytan.

Deltagande forskare

Högskolan i Halmstad

Antonia Liess, universitetslektor

Josefin Nilsson, doktorand

Per Magnus Ehde, forskningsingenjör

Stefan Weisner, seniorprofessor

Linnéuniversitetet

Dr. Maidul Choudhury, postdok, Linnéuniversitetlänk till annan webbplats

Dr. Samuel Hylander, biträdande lektor, Linnéuniversitet

Finansiering

Extra bidrag 2020 till vattenråd, åtgärdssamordnare och andra organisationer i Västerhavets distrikt. Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt har fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten (HaVs beslut 2020-03-19, diarienummer 01170-2020). Bidragets syfte är att stärka arbetet mot övergödning i distriktets vatten.

Två personer som sitter i en våtmark.

uppdaterad

2021-02-24

Kontakt

Dela

Kontakt