BONUS FUMARI

Projektet BONUS FUMARI syftar till att ta fram ett nytt system för att övervaka Östersjöns marina miljö. För att göra detta krävs en ingående analys av hur de krav som ställs i internationell lagstiftning skiljer sig från dagens övervakningssystem.

BONUS FUMARI kommer också att undersöka huruvida nya övervakningsmetoder kan råda bot på de tillkortakommanden som finns i dagens system. Målet är att övervaka ett större område, få större jämförbarhet, utveckla känsligare system och uppnå högre kostnadseffektivitet.

Det finns en stor mängd internationell och europeisk lagstiftning, direktiv och policyer som reglerar de krav som ställs på övervakningen, vilka både kan överlappa och skilja sig från varandra. För att definiera synergierna mellan olika direktiv, och för att uppnå ett hållbart underhåll av det marina ekosystemet, är det nödvändigt att applicera en gapanalys i utvärderingen av hur nuvarande policyer implementeras.

En grupp med människor. Foto.

Kristian Meissner (samordnare, Finlands miljöcentral SYKE), Laura Uusitalo, Heikki Pitkänen, Harri Kuosa, Jenni Attila och Timo Pyhälahti (SYKE), Daniel Hering, Sebastian Birk och Leoni Mack (Universität Duisburg-Essen), Maria Kahlert och Leonard Sandin (Sveriges lantbruksuniversitet), Antonia Liess (Högskolan i Halmstad), Kari Eilola, Lena Viktorsson och Anna Willstrand Wranne (SMHI)

BONUS FUMARI strävar efter att besvara följande frågor:

  • Tar de nuvarande övervakningsmetoderna tillräcklig hänsyn till de regler som EU ställer på datainsamling, EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s havsmiljödirektiv och HELCOM:s aktionsplan för miljön i Östersjön?
  • Vilka är de största bristerna i de nuvarande systemen för övervakning av marina miljöer?
  • Vilka nya metoder skulle kunna vara effektiva för att utöka det övervakade området, uppnå kostnadseffektivitet och höja tillförlitligheten av övervakningen av Östersjön?
  • Hur och när kan dessa metoder tas i bruk?
  • Hur kan övervakningssystemen förändras och kompletteras med traditionella och nya metoder för att uppnå bättre täckning, känslighet och kostnadseffektivitet?

uppdaterad

2020-01-16

Kontakt

Dela