Informationssäkerhetsevent

Informationssäkerhet är en utmaning och en viktig uppgift för organisationer att hantera, framför allt när vård- och omsorgsverksamheter digitaliseras och krav på personuppgiftshantering skärps. I augusti 2018 trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) i kraft. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påbörjat sitt tillsynsarbete. Utmaningen att göra vad som förväntas av oss gällande ledningssystem och hantering enligt NIS-direktivet har vi gemensamt. Under konferensen kommer nationella aktörer att dela med sig av sin kunskap i ämnet informationssäkerhet. Konferensen kommer att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Sammantaget förväntas dagen bidra till en säkrare informationshantering och samverkan i Halland.

Medverkande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Målgrupp: Du som är verksam inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdssektorn. Eventet riktar sig till chefer, utvecklingsledare, systemförvaltare och andra professioner och personer med intresse för ämnet informationssäkerhet.