Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärar­utbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

Information om VFU och VI-dagar med anledning av covid-19

Information om VFU och VI-dagar för lärarstudenter med anledning av covid-19

Vad förväntas av dig som VFU-handledare?

Som handledare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen. Du förutsätts vilja kommunicera och reflektera dina lärarkunskaper med studenten, vilket bidrar till
att studenten kan utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Studenten kan å sin sida ge nya infallsvinklar på undervisningen och många lärare upplever att de själva utvecklas när de handleder studenter.

Du samtalar med studenten innan VFU-perioden börjar och bådas förväntningar tydliggörs. Med stöd av ditt yrkeskunnande handleder du studenten så att han eller hon utvecklas i sin egen lärarroll. Det är viktigt att studenten inte enbart imiterar sin handledare utan utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin kommande yrkesroll.

Genom att studenten följer olika lärare och ser flera verksamheter utvecklas efterhand en förståelse för vad det innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för barns och elevers lärande. En lärares samtliga arbetsuppgifter ingår för att studenten ska få en helhetsbild av yrket.

Som handledare skriver du i slutet av VFU-perioden ett omdöme där studenten uppnådda kunskaper och studentens behov av utveckling framgår. Du förväntas som lärarutbildare att, så snart tillfälle ges, delta i en poänggivande handledningsutbildning.

VFU-handledare ska vara insatta i dagens lärarutbildning och veta vilken roll de har i utbildningen. De har regelbundna handledningssamtal med studenterna, vilket förutsätter god kunskap i handledning. Vid Högskolan i Halmstad ges kursen Handledning för VFU 7,5 hp på kvartsfart varje läsår. För att kvalitetssäkra VFU:n, bör alla VFU-handledare gå denna utbildning (eller motsvarande på annat lärosäte).

Information för:

VFU-perioder

Översikter finns under respektive programs sida.

Student på Högskolan?

Du hittar information om registerutdrag inför VFU och reseersättning på studentwebben.

VFU för lärarstudenter

VFU-databas

OBS – det går inte att logga in med HH-konto. Kontakta Högskolans VFU-samordnare för att få inloggningsuppgifter.

Inloggning VFU-databaslänk till annan webbplats

uppdaterad

2021-04-23

Kontakt

Dela

Kontakt