Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärar­utbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

VFU-guiden

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

VFU-guiden

Information för:

Generell information

VFU-placeringar

Första terminen blir studenten tilldelad plats på en skola/förskola där hon/han gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Kommunerna/skolorna utser handledare för studenterna. När placeringen är klar publiceras den i VFU-databasen på studentens personliga profilsida.

Alla förskollärar- och grundlärarstudenter placeras på övningsskolor. Studenterna är på dessa övningsskolor/-förskolor under hela utbildningen.

Ämneslärarstudenter och KPU-studenter placeras på skolor i en av de kommuner Högskolan i Halmstads samarbetar med. Studenten ska i god tid före VFU-perioden kontakta sin handledare och besöka VFU-skolan/förskolan för planering av VFU:n. Studenterna byter VFU-placering inför ämnes-VFU 2 (ämneslärarstudenter) respektive VFU-period 3 (KPU-studenter). Högskolans VFU-samordnare beställer i god tid inför varje termin (4–5 månader före terminsstart) VFU-platser i de olika VFU-områdena, dvs. meddelar de lokala samordnarna vilka studenter som ska göra VFU i deras områden och under vilka perioder. Utgångspunkt för beställningarna är studenternas studieplaner.

Student på Högskolan?

Du hittar information om registerutdrag inför VFU och reseersättning på studentwebben.

VFU för lärarstudenter

VFU-databas

OBS – det går inte att logga in med HH-konto. Kontakta Högskolans VFU-samordnare för att få inloggningsuppgifter.

Inloggning VFU-databaslänk till annan webbplats

uppdaterad

2019-10-24

Kontakt

Dela