Studentinflytande

På Högskolan jobbar vi aktivt med Högskolans kvalitet på olika sätt. En viktig del i detta är se till att studenter är delaktiga i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytande är också något som Högskolan enligt lag är skyldigt att verka för.

Påverka din studietid

Det finns olika former av studentinflytande men i grunden handlar det om att Högskolan ska uppmuntra, stödja och lyfta ditt och andra studenters engagemang i frågor som behandlar utbildning och studiesituation.

Studentinflytande handlar om att du som student ska vara med och påverka samt ta ansvar för beslut som gäller för alla berörda studenter – ett kollektivt studentinflytande. Studentinflytande rör alltså både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Kontakta studentkåren om du vill engagera dig!

Påverka Högskolans beslut

På Högskolan har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildning eller studenters situation, det gäller både vid beredning och beslut som tas av en enskild person och vid beslut av en grupp personer.
Studentkåren och Högskolan bestämmer gemensamt vilka beslutande och beredande organ som studenter kan medverka i och hur många representanter som behövs. Vid beslut som fattas av en grupp personer ska antalet studentrepresentanter vara minst tre enligt högskoleförordningen, undantag får endast göras om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.

Bilden visar två tjejer som pratar om något som visas på en bärbar dator, de sitter i cafémiljö

Studentrepresentanter

Studentkåren utser studentrepresentanter som för alla studenters talan i Högskolans alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Kursvärderingar

Studenters inflytande över studiesituationen är en viktig del av utbildningen. Genom att delta i kursvärderingen som genomförs i slutet av varje kurs kan du som student utvärdera och påverka utbildningen.

För att kursvärderingarna ska kunna genomföras på ett bra sätt är det viktigt att det finns ett samarbete mellan studenter och lärare och att möjligheten till informella samtal respekteras och tillvaratas av båda parter.

På Högskolan använder vi en modell som kallas kursambassadörsmodellen. Den används för utvärdering av alla våra kurser och är till för att stärka din delaktighet som student under pågående kurser och i kursvärderingsarbetet.

Kursambassadörsmodellen

1. Vid kursstart – föregående års kursvärdering visas och nya kursambassadörer utses

  • I början av varje kurs redogör läraren resultatet av föregående års kursvärdering. Både positiva och negativa kommentarer från föregående år lyfts fram och läraren ska tydligt berätta vilka förändringar som har genomförts och varför. Två–fyra studenter utses till kursambassadörer för kursen.

2. Presentations- och planeringsmöte

  • Vid detta möte går lärare och kursambassadörer grundligt igenom hur kursvärderingarna är uppbyggda, hur modellen fungerar och läraren samlar in eventuella frågor från studenterna. Det är viktigt att studenterna förstår att Högskolan är intresserad av gruppens synpunkter och att det är viktigt att Högskolan får in studenternas samlade synpunkter för att kunna göra förbättringar.

3. Halvtidsmöte

  • En bit in i kursen diskuteras frågor som har kommit upp och om det är något studenterna skulle vilja förbättra. Lärare och kursambassadörer diskuterar om det finns möjlighet till förändring under kursens gång eller om förändringen först kan genomföras till nästa gång kursen ges.

4. Kursvärderingsenkäten skickas ut

  • Vid Högskolan används ett digitalt kursvärderingsverktyg för samtliga kursvärderingar. Alla kursvärderingar är anonyma och påverkar inte studenternas betyg. Länk till kursvärderingsenkäten skickas till studenterna under sista veckan i en kurs. Studenterna har därefter tio dagar på sig att besvara kursvärderingsenkäten. Examinator kan påverka när enkäten ska skickas ut. Tidpunkt för utskick kan lyftas med kursambassadörerna vid halvtidsmötet.

5. Slutmöte

  • Efter att examinator har fått resultatet från enkäten träffas examinator och kursambassadörerna för att diskutera det som har kommit fram samt vad läraren kan och kommer att förändra. Under slutmötet skrivs gemensamma kommentarer till kursvärderingsrapporten. Sedan publicerar examinator rapporten i kursens kursplats i Blackboard.

uppdaterad

2019-02-26

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se