Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-22

UKÄ ifrågasätter forskarutbildning

Inriktningen idrottspsykologi inom det tvärvetenskapliga forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil har ifrågasatt kvalitet. Det meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i dag i ett beslut. Samtidigt får inriktningen mycket goda omdömen när det gäller till exempel handledarkompetens och arbetslivsperspektiv.

Närbild av Högskolans logotyp.

Bild: DAN BERGMARK

UKÄ har utvärderat totalt elva utbildningar vid tio lärosäten, varav nio fått omdömet hög kvalitet. Vid alla utom Högskolan i Halmstad är det forskarutbildningsämnet psykologi eller tillämpad psykologi som utvärderats. I Halmstad är det i stället idrottspsykologi som en av tre inriktningar inom ämnet hälsa och livsstil som har utvärderats.

– UKÄ:s besked är tråkigt, men också väntat. Vi fick veta tidigt i processen att det som skulle utvärderas inte var ett forskarutbildningsämne som helhet, utan endast en inriktning. Detta har varit problematiskt för oss eftersom kriterierna är utformade för att bedöma ämnen, säger Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden.

Berör endast inriktningen idrottspsykologi

Högskolan fick tillstånd av UKÄ att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsa och livsstil 2013, efter en noggrann prövning av det tvärvetenskapliga ämnet med dess tre möjliga inriktningar: idrottspsykologi, omvårdnad eller handikappvetenskap. Utbildningen är utformad och genomförs i enlighet med forskarutbildningsområdets och ämnets vetenskapliga grund, utifrån den beskrivning som låg till grund för UKÄ:s prövning. Utbildningens allmänna studieplan är därför utformad för att nå måluppfyllelse utifrån det övergripande forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil, och inte specifikt inom idrottspsykologi.

UKÄ:s utvärdering berör för Högskolan i Halmstads del alltså endast inriktningen idrottspsykologi. UKÄ:s bedömargrupp betonar i sitt yttrande att ”det föreligger vissa svårigheter förknippade med att göra bedömningen i och med detta att idrottspsykologi är den enda av de tre inriktningarna inom forskarutbildningsämnet som utvärderas. Det är med andra ord bara en inriktning som här utvärderas och inte ett forskarutbildningsämne. Samtidigt har Högskolan i Halmstad en lång tradition av såväl utbildning (på grundnivå och avancerad nivå) som forskning inom idrottspsykologi”.

– Hela den statliga forskningspolitiken uppmuntrar, och ger också i hög grad finansiering till just tvärvetenskaplig forskning, och det var för tvärvetenskaplig forskarutbildning som vi fick UKÄ:s examensrättigheter. Men samtidigt valde UKÄ att utvärdera enligt traditionella ämnesindelningar vilket inte rimmar med de tvärvetenskapliga ansatserna, säger Verónica Gaspes.

Definition och avgränsning viktigaste synpunkten

Ifrågasättandet innebär att Högskolan senast den 21 mars 2019 måste lämna en redogörelse till UKÄ för vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla UKÄ:s krav. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om lärosätet fortsättningsvis får utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom inriktningen idrottspsykologi.

Den viktigaste synpunkten från UKÄ gäller definitionen och avgränsningen av idrottspsykologi i förhållande till psykologiämnet som helhet, som bedömargruppen anser behöver förtydligas.

– Det är vi medvetna om, och det arbetar kollegiet inom idrottspsykologi redan med. Det arbetet kommer också att ha positiva effekter på utbildningarna på lägre nivåer, säger Verónica Gaspes.

"Hela den statliga forskningspolitiken uppmuntrar, och ger också i hög grad finansiering till just tvärvetenskaplig forskning, och det var för tvärvetenskaplig forskarutbildning som vi fick UKÄ:s examensrättigheter. Men samtidigt valde UKÄ att utvärdera enligt traditionella ämnesindelningar vilket inte rimmar med de tvärvetenskapliga ansatserna."

Verónica Gaspes

"UKÄ:s besked är tråkigt, men också väntat. Vi fick veta tidigt i processen att det som skulle utvärderas inte var ett forskarutbildningsämne som helhet, utan endast en inriktning. Detta har varit problematiskt för oss eftersom kriterierna är utformade för att bedöma ämnen", säger Verónica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-03-22