Samhällsorienterande ämnen för lärare åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet.

15 hp

Kursen kombinerar ämnesstudier och ämnesdidaktik, ämnesdidaktisk forskning samt hur olika arbetssätt och analoga respektive digitala verktyg kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande. Ämnenas innehåll utgår från styrdokumentens krav.

I ämnet historia berörs exempelvis hur historiemedvetenhet konstrueras, människors levnadsvillkor i ett historiskt perspektiv och berättande texter som förmedling av historia. Vi diskuterar svårigheten med förståelse av tidslinjer och hur man kan arbeta med närområdet. Ämnet migration behandlas utifrån flera perspektiv, både historiskt, religionshistoriskt och i ett nutida perspektiv. Demokratiska principer, barnkonventionen social och ekologisk hållbarhet tas upp samt hur dagsaktuella händelser kan användas i klassrummet. Särskilt fokus ligger på källkritik och informationssökande i olika medier och hur aktuella samhällsfrågor problematiseras i olika medieformer.

Inom ämnet geografi möter vi dynamiken mellan människan, naturen och miljöförändringar, både utifrån ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Diskuteras gör även kartkunskap och rumsliga begrepp i relation till boende och arbete, både lokalt och globalt. Religionskunskap tar främst upp religionerna kristendom, judendom och islam med fokus på religionsutövande och religiöst berättande utifrån ett mångfaldsperspektiv. Tolkningsvariationer inom en och samma religion samt jämförelse över religionsgränser har en given plats. Etiska modeller och grundläggande, elevnära etiska frågor belyses utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Inom respektive ämne behandlas planering av undervisning och bedömning av måluppfyllelse samt hur eleverna kan motiveras och involveras i planeringen. Mångfalds-, jämställdhets-, och hållbarhetsperspektiv genomsyrar utbildningen i sin helhet.

Denna kurs är en uppdragsutbildning inom Lärarlyftet som erbjuds på uppdrag av Skolverket.
Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar. Blanketten/blanketterna hittar du hos Skolverket via länken hh.se/lararlyftet-skolverket

HT 2020 (Distans (Campus), Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11135

Behörighetskrav:

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Urvalsregler:

Urval sker i samråd med Skolverket.

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

6

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela