Matematik för lärare åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet.

30 hp

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla förmåga att genomföra en varierad, lustfylld, meningsfull och inkluderande matematikundervisning som tar hänsyn till elevers olika intressen och förutsättningar att lära matematik.

En förutsättning för detta är att studenten utvecklar varierade förmågor i matematik som innefattar, men inte begränsar sig till, det centrala innehållet för grundskolans tidigare år. Dessutom krävs att studenten utvecklar förmåga att utmana varje elev utifrån deras matematiska kunskapsnivå, grundat i relevant forskning, beprövad erfarenhet och grundskolans styrdokument.

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshops och seminarier. Utgångspunkt tas i studenternas erfarenheter och kunskaper inom den egna verksamheten. En viktig del är att studenterna utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, forskning och styrdokument får planera, genomföra och reflektera över sin egen och varandras undervisning. Integreringen av kursmoment och egen undervisning syftar till att utveckla studenternas förmåga att tillägna sig färdigheter i den egna verksamheten och identifiera behov av ytterligare kunskap.

Målgrupp
Lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller 7-9 och undervisar i åk 4-6 i matematik utan att vara ämnesbehörig.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen som ges på halvfart under HT 2020–VT 2021 är en kombination av distans och campus med 6 campusförlagda dagar. Högskolans lärplattform kommer att användas.

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp:
Delkurs 1: Aritmetik och geometri 15 hp
Delkurs 2: Sannolikhet, statistik och problemlösning 15 hp

Obligatoriska fysiska träffar: 3 per termin. För övriga föreläsningar, seminarier och workshops används högskolans e-mötesverktyg. För detta krävs tillgång till dator, mikrofon, webbkamera och internetuppkoppling. Dessutom används högskolans lärplattform.

Denna kurs är en uppdragsutbildning inom Lärarlyftet som erbjuds på uppdrag av Skolverket.
Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar. Blanketten/blanketterna hittar du hos Skolverket via länken hh.se/lararlyftet-skolverket

HT 2020 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11134

Behörighetskrav:

Lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller 7-9 och undervisar i åk 4-6 i matematik utan att vara ämnesbehörig.

Urvalsregler:

Urval sker i samråd med Skolverket.

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

6

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela