Lärarlyftet SO-ämnen åk 1–3, 15 hp

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt med fler behöriga lärare. Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

Kursen kombinerar ämnesstudier och ämnesdidaktik, ämnesdidaktisk forskning, samt hur olika arbetssätt och analoga respektive digitala verktyg kan användas för att stimulera och stödja elevers lärande.

Ämnenas innehåll utgår från styrdokumentens krav. I ämnet historia berörs exempelvis hur historiemedvetenhet konstrueras, människors levnadsvillkor i ett historiskt perspektiv, och berättande texter som förmedling av historia. Vi diskuterar svårigheten med förståelse av tidslinjer och hur man kan arbeta med närområdet.

Ämnet migration behandlas utifrån fler perspektiv, både historiskt, religionshistoriskt och i ett nutida perspektiv. Demokratiska principer, Barnkonventionen social och ekologisk hållbarhet tas upp samt hur dagsaktuella händelser kan användas i klassrummet. Särskilt fokus ligger på källkritik och informationssökande i olika medier och hur aktuella samhällsfrågor problematiseras i olika medieformer.

Inom ämnet geografi möter vi dynamiken mellan människan, naturen och miljöförändringar både utifrån ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv dock diskuteras även kartkunskap och rumsliga begrepp i relation till boende och arbete, både lokalt och globalt.

Religionskunskap fokuserar på religionerna kristendom, judendom och islam med fokus på religionsutövande och religiöst berättande utifrån ett mångfaldsperspektiv. Tolkningsvariationer inom en och samma religion samt jämförelse över religionsgränser har en given plats. Etiska modeller och grundläggande, elevnära etiska frågor belyses utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Inom respektive ämne behandlas planering av undervisning och bedömning av måluppfyllelse samt hur eleverna kan motiveras och involveras i planeringen. Mångfalds-, jämställdhets-, och hållbarhetsperspektiv genomsyrar utbildningen i sin helhet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen som ges på kvartsfart under HT 2021–VT 2022 är en kombination av distans och campus med 6 campusförlagda dagar. Högskolans lärplattform kommer att användas.

Anmälan

Anmälan öppnar 15 mars.

Anmälan kan göras 15 mars–15 april 2021 via www.antagning.se

uppdaterad

2021-03-05

Kontakt

Dela

Relaterat

Här kan redaktören placera information som kan anses vara relaterad till innehållet på sidan.