Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vicerektor: samverkan, innovation och internationalisering

Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik, är vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad.

Anders Nelson var under sex år chef för Akademin för hälsa och välfärd, ett uppdrag som han lämnade i samband med utnämningen till vicerektor.

Treårigt uppdrag

Uppdraget som vicerektor är treårigt och omfattar 60 procent av heltid. Resterande tid ägnar han åt forskning. Han ser mycket positivt på att Högskolan stärkt ledningen av samverkan, innovation och internationalisering, och är glad och hedrad över uppdraget.

– Jag hoppas kunna bidra till att Högskolans forskning och utbildning i ökande omfattning bedrivs i nära samarbete med det omgivande samhället och dess medborgare. Jag vill driva processer för att öka den gemensamma förståelsen av kunskapens roll för utveckling av offentlig sektor och näringsliv, liksom för individens egen utveckling och utvecklingen av det demokratiska samhället. Det är bra för oss att mer strukturerat väga samman vår egen och omvärldens syn på vår roll i samhället, och på vilka behov Högskolan ska fylla, säger Anders Nelson.

Forskning med två spår

Anders Nelson disputerade i mars 2002 på avhandlingen Det massiva barnrummet – teoretiska och empiriska studier av leksaker vid lärarutbildningen, Malmö högskola.

– Min egen forskning följer två olika teman, båda med anknytning till lärande sett i ljuset av de villkor som sociala och kulturella praktiker skapar för förändring av handlingsmönster. Det ena temat innebär studier av hur leksaker och andra kulturella artefakter medierar barns lekhandlingar. Det andra temat belyser lärande i högre utbildning med fokus på studenters aktörsskap i sina studier och i sitt lärande. Gemensamt för dessa två teman är mitt intresse för analyser med ett genusperspektiv.

Anders Nelsons bakgrund i korthet:

  • Vicerektor, Högskolan i Halmstad, 2017–
  • Akademichef, Högskolan i Halmstad, 2011–2017
  • Biträdande sektionschef, Högskolan i Halmstad, 2010–2011
  • Forskare, Stockholm International Toy Research Center, KTH, 2002–2004
  • Universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, 2003–
  • Filosofie doktor i pedagogik, Lunds universitet, examen 2002
  • Förskollärarexamen, Högskolan i Halmstad, 1994

Anders Nelson har genom åren haft en rad olika ledningsuppdrag som ämnesansvarig och programansvarig samt medverkat i ledningsgruppen för forskningsmiljö. Han har också haft interna förtroendeuppdrag på Högskolan i Halmstad, som lärarrepresentant i högskolestyrelsen och i forsknings-nämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Anders Nelson

Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik, är vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-03-27