Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-12-19

Högskolan söker sin studentkår

Högskolan i Halmstad inbjuder studentsammanslutningar att söka ställning som studentkår för de kommande tre åren. Att vara studentkår innebär att vara den organisation som organiserar studenternas rätt till inflytande över sin utbildning och studiemiljö. Endast en sammanslutning kan vara Högskolans studentkår, och nu är det dags att ansöka för nästa treårsperiod.

Enligt studentkårsförordningen ska den studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ansöka om detta. Nuvarande ställning som studentkår löper ut 2019-06-30 och det är därför tid att lämna in en sådan ansökan till Högskolan i Halmstad för avtalsperioden 2019-07-01–2022-06-30. Enligt beslut i högskolestyrelsen får en (1) studentsammanslutning ställning som studentkår vid Högskolan i Halmstad. Ett beslut om ställning som studentkår gäller för en period om tre år. Därefter ska det omprövas.

Ansök senast den 18 januari 2019

Ansökan från studentsammanslutning om ställning som studentkår vid Högskolan i Halmstad för perioden den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022 ska ställas till högskolestyrelsen och ha inkommit till registrator, registrator@hh.se, senast fredagen den 18 januari 2019. Högskolestyrelsen avser att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 18 februari 2019.
Det är viktigt att ansökan innehåller de uppgifter som Högskolan efterfrågar. Uppgifter om vad som ska ingå i ansökan finns angivet i dokumentet Ordning för inrättande av studentkår vid Högskolan i HalmstadPDF (pdf, 98.6 kB).

 

Studentinflytande

Studenterna har en lagreglerad rätt till inflytande och medbestämmande över sin utbildning. Vid Högskolan i Halmstad sker det inflytandet i första hand genom att studentkåren erbjuds och bemannar olika poster för förtroendevalda studenter i beslutande organ, från högskolestyrelsen till olika råd och nämnder. Tanken är att studenter, tillsammans med lärare eller annan personal, ska ha närvaro-, yttrande- och rösträtt vid de bord där beslut bereds eller fattas. I och med de olika perspektiven på verksamheten kan besluten få en bredare förankring och genomslagskraft.

”Med studentinflytande avser vi representativt inflytande i olika organ, att studenternas intressen tillgodoses i dessa organ, att dessa intressen får genomslag i konkreta åtgärder och förändringar, liksom även studenternas inflytande över den vardagliga studiesituationen.”

(Högskoleverkets rapportserie 2003:31 R, sidan 45)

Trade Center och pelare med Högskolans logotyp
Sidan uppdaterad 2018-12-19