Nationell forskarskola Hälsoinnovation

Forskarskolan i Hälsoinnovation är en kraftsamling mellan sju svenska lärosäten som tillsammans med företag, regioner och kommuner avser starta en unik satsning på forskarutbildning i samverkan. Forskarskolan strävar efter att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Forskarskolan ska bidra till att Sverige blir internationellt ledande när det gäller att förbättra hälso- och sjukvården för patienter och allmänhet med hjälp av den nya teknik som finns.

Ipad liggande på ett bord med stetoskop på och animerade hälsorelaterade ikoner runt omkring

För företag

Ladda ned texten som pdf: Företagsforskarskola Hälsoinnovation Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utmaningar som kräver innovation

Har ni rätt kompetens för att leda utvecklingen av innovativa lösningar inom framtidens hälso- och sjukvård?

Framtidens hälso- och sjukvård kräver integrering av forskning, innovation och utbildning, där nya processer, metoder och tekniker utvecklas och implementeras. Just nu sker utveckling inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården bland annat utifrån primärvårds­reformen God och nära vård, där det finns stora möjligheter för svenska företag att bidra med framgångsrika lösningar.

En företagsforskarskola innebär att företag och akademi tillsammans genomför forsknings- och innovationsprojekt, där företaget får hjälp att utveckla spetskompetens i kombination med att lösa prioriterade utmaningar.

Forskarskola för företag

Ett samarbete mellan flera lärosäten och KK-stiftelsen har skapat idén till en företags­forskarskola med hälsoinnovation som fokusområde. Syftet är att erbjuda utbildning i nära anknytning till pågående utvecklingsarbete inom företaget och som tillgodoser företagets behov av spetskompetens och stärker dess konkurrenskraft.

Forskarutbildningen, som genomförs vid något av de medverkande lärosätena, erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, ett brett nätverk och ökad forskningsförankring i den egna verksamheten både på kort och lång sikt.

Utveckling inom flera områden

Utbildningen fokuserar på inriktningen personcentrerad proaktiv vård.

 • AI-teknologi
 • system och datainfrastruktur
 • integritet och etik
 • implementering och hälsoekonomi
 • förbättringsarbete i komplexa system
 • hållbara affärsmodeller och kommersialisering
 • effektutvärdering och värdeskapande
 • digitala stöd och människors hälsa
 • digitaliseringens påverkan för individer och grupper

Så fungerar det

Företagsforskarskolans utbildning riktar sig till yrkesverksamma och pågår i fem år. Det motsvarar 80 procents arbete med projekt och forskarstudier och leder till doktorsexamen inom den valda inriktningen. Deltagarna bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställda vid företaget och ha rätt behörighet. Det senare innebär vanligtvis att personen har en magister- eller masterexamen med lämplig inriktning, men även motsvarande kompetens kan bedömas som tillräcklig.

Finansiering och åtaganden

 • Grundidén är att företagsforskarskolan finansieras av företagen, lärosätena och KK-stiftelsen.
 • Lärosätena ansvarar för administration, kursutveckling, seminarier, examination och akademisk handledning.
 • Företagen ansvarar för doktorandens anställning och lön. Lönebidrag från företagsforskarskolan uppgår till 150 000 kronor per år, under fem års tid.
 • Företagen ska också se till att doktoranden kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge rätt förutsättningar till företagets handledare, delta i projektets referensgrupp och följa utbildningen tillsammans med företagsforskarskolan.

För region och kommun

Ladda ned texten som pdf: Forskarskola Hälsoinnovation Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utmaningar som kräver innovation

Vi söker regioner och kommuner som vill initiera forskningsprojekt inom sin verksamhet för utveckling av personcentrerad, proaktiv vård, exempelvis genom informationsdriven vård eller samproducerad vårdutveckling.

Just nu sker utveckling inom den regionala och kommunala sjukvården kring God och nära vård och för ökad patientmedverkan. En förutsättning för denna utveckling är ett nära samarbete mellan forskning och utveckling inom akademin, näringsliv och offentlig sektor. Forskarskolan i Hälsoinnovation når alla tre av dessa parter.

Den anställda doktoranden har möjlighet att utföra projektet i organisationen och samtidigt genomgå en forskarutbildning vid något av de medverkande lärosätena. Detta innebär kontinuerlig kompetensutveckling, nätverksutveckling och ökad forskningsförankring i den egna verksamheten både på kort och lång sikt.

Inriktningen informationsdriven vård fokuserar på att öka användningen av data inom hälso- och sjukvård, för att stödja informerat beslutsfattande när det gäller prioriteringar kring administration och vårdprioriteringar. Samproducerad vårdutveckling fokuserar på att förbättra kapaciteten att implementera och anta nya lösningar inom sjukvården för att uppnå en mer personcentrerad vård med högre kvalitet och mer optimal användning av resurser.

Forskarskola

Ett samarbete mellan flera lärosäten och KK-stiftelsen har skapat idén till en forskarskola med hälsoinnovation som fokusområde. Forskarskolan har möjlighet att öppna upp för doktorander från offentlig verksamhet. Syftet är att erbjuda utbildning i nära anknytning till pågående utvecklingsarbete inom verksamheten och som tillgodoser organisationens behov av spetskompetens och stärker dess konkurrenskraft.

Forskarutbildningen, som genomförs vid något av de medverkande lärosätena, erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, ett brett nätverk och ökad forskningsförankring i den egna verksamheten både på kort och lång sikt.

Utveckling inom flera områden

Utbildningen fokuserar på tre huvudområden inom inriktningen personcentrerad proaktiv vård.

 • Möjliggörande teknologier: AI-teknologi, system och datainfrastruktur samt digitala tjänster.
 • Hälso- och sjukvårdsförbättringar: Förbättringsarbete i komplexa system, affärsmodeller, samproduktion, etik, informationssäkerhet och integritet.
 • Effekter av implementering: Effektutvärdering och värdeskapande, hälsoekonomi samt digitaliseringens påverkan på individer och grupper.

Så fungerar det

Forskarskolans utbildning riktar sig till yrkesverksamma och pågår i fem år. Det motsvarar 80 procents arbete med projekt och forskarstudier och leder till doktorsexamen inom den valda inriktningen. Deltagarna bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställda i organisationen och ha rätt behörighet. Det senare innebär vanligtvis att personen har en magister eller masterexamen med lämplig inriktning, men även motsvarande kompetens kan bedömas som tillräcklig.

Finansiering och åtaganden

 • Grundidén är att forskarskolan finansieras av arbetsgivaren, lärosätena och KK-stiftelsen.
 • Lärosätena ansvarar för administration, kursutveckling, seminarier, examination och akademisk handledning.
 • Arbetsgivaren ansvarar för doktorandens anställning och lön.
 • Arbetsgivaren ska också se till att doktoranden kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge rätt förutsättningar till verksamhetens handledare, delta i projektets referensgrupp och följa utbildningen tillsammans med forskarskolan.

Röster från organisationer som deltagit i liknande forskarskolor

– För oss var det ett val av att antingen ta in dyra konsulter eller satsa på denna lösning. Detta blev ett bättre och billigare alternativ och vi fick hjälp att nysta i komplexiteten av vår mycket visionära fråga. Samarbetet med Högskolan har gett ringar på vattnet: den har lett till fler relevanta projekt, vi har utvidgad vår egen horisont och vi märker att samarbetet har ökat vår attraktivitet som arbetsgivare. Alexander Örning, Avdelningschef Nätinnehavaren, Hem

– Företagsforskarskolan har betytt att vår verksamhet har fått en ovärderlig resurs som arbetar långsiktigt och som bara ska fokusera på att hitta nya lösningar. Att ha en anställd som inte är kopplat till kravet att behöva få in intäkter och finansiering är ovärderligt. Vår doktorands projekt har resulterat i att vi kunnat integrera ett nytt arbetssätt och har hittat nya besparingar. Søren Stakemann, Director Products and Solutions Management Surgical Workflows & Infection Control, Integrated Workflow Solutions, Getinge AB

Forskarskolans mål

 • Öka kunskap och kapacitet inom områden som rör utvecklingen, implementering och spridning av hälsoinnovationer.
 • Stödja och facilitera den pågående förändring inom hälso- och sjukvårdssystemet.
 • Bygga forskningskompetens och kapacitet för en bättre måluppfyllelse inom verksamheter.
 • Utveckla innovationer som bidrar till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och prioritering av resurser.
 • Stärka kvalitet och konkurrenskraft.
 • Utveckla nätverk för ett innovationsekosystem.

Företagsforskarskolan är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt