Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan

För att dela resultaten, erfarenheterna och kunskapen som växte fram under projektet bjöd FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, in till en avslutande konferens i form av ett lärande möte. Här kan du läsa mer om konferensen och även ta del av filmade föreläsningar samt bokkaptiel kopplade till de olika delprojekten.

Bild i många färger och texterna Konferens 28 april 2021 samt Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS hh.se/larandemote

Lärare, forskare och elever arbetade tillsammans under tre år i projektet FDLIS. Samarbetet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, handlade om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg. Det avslutande lärande mötet riktade sig till politiker, tjänstepersoner, skolledare, skolpersonal, lärare och forskare. 

Samverkansparter inom projektet var Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun tillsammans med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Bok som publicerades inför konferensen

Läs Framtidens digitala lärande i skolan (FDLIS) – ett unikt samverkansprojekt Pdf, 10.2 MB.

Programpunkter under konferensen 28 april 2021

Välkomna!

Dagens moderator, Rebecca Sellergren, hälsade alla välkomna!

Om FDLIS

FDLIS – ett unikt samverkansprojekt om skolans digitalisering. Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och forskningsledare för projektet FDLIS
Bokkapitel: Samverkan är häftigt, svårt, coolt och vingligt Pdf, 3.1 MB.

Keynote-föreläsning med Jonas Linderoth

Ge ett litet barn en hammare och det kommer upptäcka att allt behöver hamras – varför digitaliseringsbegreppet är ett problem i undervisningsdesign och vad vi kan göra åt det. Keynote av Jonas Linderoth, professor i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Presentationspass 1

Presentationerna under pass 1:

Digitala lärresursers påverkan på barn och elevers hälsa och välbefinnande – Linn Håman och Jeanette Källstrand, Högskolan i Halmstad: Vi kommer att presentera resultat från en litteraturöversikt vars syfte var att kartlägga aktuell forskning som berör hur barns och elevers (0-19 år) användning av digitala lärresurser kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Bokkapitel: Digitala lärresursers påverkan Pdf, 3.9 MB.

Aktivt lärande genom film – Björn Sjödén, Högskolan i Halmstad, Göran Söderlund Ängelholm kommun I dag finns ett enormt utbud av undervisningsfilmer på nätet. Men att se på film är en i grunden passiv form av lärande. Vi visar och berättar om ett digitalt verktyg som använder sig av algoritmer för att stötta elevens aktiva bearbetning av filminnehållet – utan lärarens inblandning under tiden. Bokkapitel: Aktivt lärande genom film Pdf, 9.2 MB.

Närmiljö som lärmiljö inom förskolan Anniqa Lagergren, Högskolan i Halmstad, Kalle Jonasson, Högskolan i Halmstad, och Johnny Stenberg, Halmstads kommun Hur kan man stötta barns berättande med digital teknologi utan att de blir stillasittande? Vi diskuterar hur digital dokumentation i närmijön kan stärka barns berättande, digitala kompetens och medborgarskap. Vi visar hur GoProkameran är ett nytt sätt att närma sig barns perspektiv. Bokkapitel: Närmiljö som läramiljö Pdf, 3.2 MB.

Fjärrundervisning: Studiehandledning och modersmål genom fjärrundervisning Hanaa Albert, Zina Saleh och Per Nyrell, Båstads kommun Hur kan fjärrundervisning nå samma kvalité som fysisk undervisning? I vårt projekt ville vi utforska möjligheterna att bedriva modersmålsundervisning och studiehandledning av god kvalité genom fjärrundervisning. Vi kommer att berätta om de framgångsfaktorer vi såg och de svårigheter vi mötte. Bokkapitel: Studiehandledning och modersmål genom fjärrundervisning Pdf, 1.1 MB.

Presentationspass 2

Presentationerna under pass 2:

Digitalt utvärderingsinstrument för barn och elevers hälsa och välbefinnande – en förstudie Linn Håman och Jeanette Källstrand, Högskolan i Halmstad. Vid denna session presenteras resultat från en förstudie som handlar om hur pedagoger ser på användande av digitala utvärderingsinstrument i skolan för att fånga upp elevers självskattade hälsa och välbefinnande.

Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre språk- och begreppsutveckling Björn Sjödén, Högskolan i Halmstads, Mats Gustafsson och Petra Lindblom, Halmstads kommun Hur kan enkel men modern visualiseringsteknik i form av Virtual Reality (VR) hjälpa nyanlända som ska lära sig svenska? Vi visar hur språk- och tekniklärare arbetat tillsammans med elever som medskapare och guider i virtuella 3D-miljöer där nya ord och begrepp kopplas till den visuella miljön. Bokkapitel: Modern visualiseringsteknik som verktyg Pdf, 3.8 MB.

Kemiundervisning på gymnasieskolan med hjälp av Augmented Reality Per Högström, Högskolan i Halmstad, och Ann-Sofi Holm, Kungsbacka kommun Hur kan Digitala verktyg öppna upp för nya möjligheter att både undervisa och lära kemi? Samverkansprojektet ger exempel på hur AR kan tillämpas i reella undervisningssituationer i gymnasieskolans kemiundervisning och på vilket sätt det har betydelse för elevers lärande om kemiska modeller. Bokkapitel: Digitalisering av kemiundervisning Pdf, 1.2 MB.

Actionkameror för att synliggöra elevers lärande – Patrik Lilja Skånberg, Högskolan i Halmstad, Christian Lorentzen och Magnus Lindblad, Varbergs kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i den undervisningsutveckling som pågår inom ämnesdidaktiskt kollegium i Varbergs kommun. Med hjälp av actionkameror synliggörs elevers lärande i klassrummet och ger pedagoger nya möjligheter att utvärdera, analysera och utveckla undervisningen. Bokkapitel: Actionkameror som redskap Pdf, 1.4 MB.

Presentationspass 3

Presentationerna under pass 3:

Spelifierad undervisning Björn Sjödén, Högskolan i Halmstad, och Kristofer Pennegård, Ängelholms kommun Hur kan lärare använda sig av mekanismer från vanliga datorspel för att öka motivation och engagemang i lärandet? Här visar och berättar vi om spelifieringsverktyget Classcraft och hur det har använts i olika ämnen, i två olika årskurser på högstadiet. Bokkapitel: Spelifierad undervisning Pdf, 1.8 MB.

Gränsöverskridande programmering Patrik Lilja Skånberg, Högskolan i Halmstad, Henrik Widaeus, Laholms kommun, och Martin Petersson, Laholms kommun. På denna workshop visar vi upp det arbete som gjorts för att utveckla en progression för undervisning kring programmering och digital teknologi inom teknikämnet år 7-9 på Våxtorpsskolan i Laholm. Erfarenheter av kompetensutveckling, uppgifter, bedömning och gränser mellan ämnen diskuteras. Bokkapitel: Gränsöverskridande programmering Pdf, 3.4 MB.

Matteappen – användning av digital lärresurs Anette Klarén, Elin Sandström, Stefan Thorvaldsson och Björn Amorin, Halmstads kommun. Hur kan användningen av en digital lärresurs i matematik påverka elevers resultatutveckling och lärares möjligheter att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov? Vi kommer att visa på exempel och erfarenheter från användningen av Matteappen. Bokkapitel: Digital lärresurs Matteappen Pdf, 3.4 MB.

VR i undervisningen Anniqa Lagergren, Högskolan i Halmstad, och Lèv Grünberg, Kungsbacka kommun. Hur kan Virtual Reality (virtuell verklighet) stötta olika ämnesinnehåll i skola och fritidshem? Vi visar olika exempel på hur olika lärare i Kungsbacka jobbar med detta i ämnen som till exempel bild och svenska.

Paneldiskussion

Medverkande:
Anniqa Lagergren, universitetslektor Högskolan i Halmstad
Frank Wedding, rektor Kattegattsgymnasiet, Halmstad
Ann-Sofi Holm, gymnasielärare Kungsbacka
Magnus Lindblad, utvecklare IT och lärande, Varbergs kommun.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt