Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

100 procent förnybar elenergi år 2020 – 2025 – 2030?

SIDÉN, GÖRAN, HYLANDER, JONNY, WINKLER, CHARLOTTA, STENQVIST, CHRISTIAN
2016

Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))

Abstract:

Rapporten beskriver möjligheterna  att ställa om Sveriges elförsörjning till 100 procent förnybart i tre olika tidsperspektiv, fem, tio eller femton år.

Scenarierna är genomförbara. Kostnaden för elproduktion från nya anläggningar för sol- och vindkraft är redan idag eller kommer snart att vara lägre än kostnader för energi från nya anläggningar för den fossilkraft eller kärnkraft som ska ersättas. Detta gäller i synnerhet om man tar hänsyn till de så kallade externa kostnaderna. Externa kostnader är kostnader för klimatpåverkan, kemiska och radioaktiva rutinutsläpp och stora olyckor som belastar samhället, men som inte betalas direkt av elproducenterna. Framtidens el från förnybar energi kan framställas till lägre kostnad än den vi har för dagens energiförsörjning.

Nyckelord: Förnybar energi; energieffektivisering; solenergi; vindkraft; bioenergi

Citera: Sidén, Göran, Hylander, Jonny, Winkler, Charlotta & Stenqvist, Christian, 100 procent förnybar elenergi år 2020 – 2025 – 2030?, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2016http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:945167/FULLTEXT02.pdf