Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Open Access 24

This thread is gold: https://t.co/LmTFj9kMFN
Wed Jan 15 16:21:11 +0000 2020
    

RT @axbom: The captcha and the 'Contact Us' button are perfect ���� #digitalexperience https://t.co/rlF57ICMjP
Tue Jan 14 06:04:31 +0000 2020
    

RT @inUse_swe: LISTA: Mest läst av designers! Och nyårsraketerna och bästa tipsen såklart. https://t.co/FSST2eWBz7 #design #ux #BestOf2019
Fri Jan 10 14:30:23 +0000 2020
    

Tillbaka

Dialogue Behavior Management in Conversational Recommender Systems

Wärnestål, Pontus
2007

Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

This thesis examines recommendation dialogue, in the context of dialogue strategy design for conversational recommender systems. The purpose of a recommender system is to produce personalized recommendations of potentially useful items from a large space of possible options. In a conversational recommender system, this task is approached by utilizing natural language recommendation dialogue for detecting user preferences, as well as for providing recommendations. The fundamental idea of a conversational recommender system is that it relies on dialogue sessions to detect, continuously update, and utilize the user's preferences in order to predict potential interest in domain items modeled in a system. Designing the dialogue strategy management is thus one of the most important tasks for such systems.

Based on empirical studies as well as design and implementation of conversational recommender systems, a behavior-based dialogue model called bcorn is presented. bcorn is based on three constructs, which are presented in the thesis. It utilizes a user preference modeling framework (preflets) that supports and utilizes natural language dialogue, and allows for descriptive, comparative, and superlative preference statements, in various situations. Another component of bcorn is its message-passing formalism, pcql, which is a notation used when describing preferential and factual statements and requests. bcorn is designed to be a generic recommendation dialogue strategy with conventional, information-providing, and recommendation capabilities, that each describes a natural chunk of a recommender agent's dialogue strategy, modeled in dialogue behavior diagrams that are run in parallel to give rise to coherent, flexible, and effective dialogue in conversational recommender systems.

Three empirical studies have been carried out in order to explore the problem space of recommendation dialogue, and to verify the solutions put forward in this work. Study I is a corpus study in the domain of movie recommendations. The result of the study is a characterization of recommendation dialogue, and forms a base for a first prototype implementation of a human-computer recommendation dialogue control strategy. Study II is an end-user evaluation of the acorn system that implements the dialogue control strategy and results in a verification of the effectiveness and usability of the dialogue strategy. There are also implications that influence the refinement of the model that are used in the bcorn dialogue strategy model. Study III is an overhearer evaluation of a functional conversational recommender system called CoreSong, which implements the bcorn model. The result of the study is indicative of the soundness of the behavior-based approach to conversational recommender system design, as well as the informativeness, naturalness, and coherence of the individual bcorn dialogue behaviors.

;

I denna avhandling undersöks rekommendationsdialog med avseende på utformningen av dialogstrategier för konverserande rekommendationssystem. Syftet med ett rekommendationssystem är att generera personaliserade rekommendationer utifrån potentiellt användbara domänobjekt i stora informationsrymder. I ett konverserande rekommendationssystem angrips detta problem genom att utnyttja naturligt språk och dialog för att modellera användarpreferenser, liksom för att ge rekommendationer. Grundidén med konverserande rekommendationssystem är att utnyttja dialogsessioner för att upptäcka, uppdatera och utnyttja en användares preferenser för att förutsäga användarens intresse för domänobjekten som modelleras i ett system. Utformningen av dialogstrategihantering är därför en av de viktigaste uppgifterna för sådana system.

Baserat på empiriska studier, liksom på utformning och implementering av konverserande rekommendationssystem, presenteras en beteendebaserad dialogmodell som kallas bcorn. bcorns bas utgörs av tre konstruktioner, vilka alla presenteras i denna avhandling. bcorn utnyttjar ett preferensmodelleringsramverk (preflets) som stöder och anv¨ander sig av naturligt språk i dialog och tillåter deskriptiva, komparativa och superlativa preferensuttryck i olika situationer. Den andra komponenten i bcorn är dess interna meddelande-formalism pcql, som är en notation som kan beskriva preferens- och faktiska påståenden och frågor. bcorn är utformat som en generell rekommendationshanteringsstrategi med konventionella, informationsgivande och rekommenderande förmågor, som var och en beskriver naturliga delar av en rekommendationsagents dialogstrategi. Dessa delar modelleras i dialogbeteendediagram som exekveras parallellt för att ge upphov till koherent, flexibel och effektiv dialog i konverserande rekommendationssystem.

Tre empiriska studier har utförts för att utforska problemkomplexet som utgör rekommendationsdialog och för att verifiera de lösningar som tagits fram inom ramen för detta arbete. Studie I är en korpusstudie i filmrekommendationsdomänen. Studien resulterar i en karakteristik av rekommendationsdialog, och utgör basen för en första prototyp av dialoghanteringsstrategi för rekommendationsdialog mellan människa och dator. Studie II är en slutanvändarutvärdering av systemet acorn som implementerar denna dialoghanteringsstrategi och resulterar i en verifiering av effektivitet och användbarhet av strategin. Studien resulterar också i implikationer som påverkar utformningen av den modell som används i bcorn. Studie III är en medhörningsutvärdering av det funktionella konverserande rekommendationssystemet CoreSong, som implementerar bcorn-modellen. Resultatet av studien indikerar att det beteendebaserade angreppssättet är funktionellt och att de olika dialogbeteendena i bcorn ger upphov till hög informationskvalitet, naturlighet och koherens i rekommendationsdialog.

Nyckelord: Natural Language Interaction; Dialogue Systems; Recommender Systems; Dialogue Strategy Management; User Modeling; Preference Management

Citera: Wärnestål, Pontus, Dialogue Behavior Management in Conversational Recommender Systems, Institutionen för datavetenskap, 2007http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:24044/FULLTEXT01