Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Universitetslektor i svenska språket

Forskning

Min forskning befinner sig inom områdena språksociologi och socioonomastik och handlar om hur människan använder sig av språk för att utforska, skapa, signalera och uppfatta olika slags identiteter (sociala, kulturella, könsrelaterade) samt vilka konsekvenser detta kan få i olika sammanhang. Särskilt har jag intresserat mig för namn; förnamn, användarnamn, båtnamn m.m. Jag arbetar med såväl kvalitativa metoder (interaktionell sociolingvistisk samtalsanalys och kritisk textanalys) och kvantitativa metoder (enkäter, kvantitativ textanalys, statistiska test).

Huvudsakligt pågående forskningsprojekt:

- Sociala och kulturella representationer genom namnbruk i grundskolans läromedel från 1920-tal till 2010-tal

Avslutade forskningsprojekt:

- Högskolans språk och mitt eget: Tvärvetenskapligt projekt om lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen

- Ungdomars språkliga tilltal: Språkvetenskapligt projekt om tilltalsord och interaktionsmönster bland ungdomar i fysisk och digital kommunikation

- Välja namn - välja kön? : Genusvetenskapligt projekt om hur konventionella respektive nyskapade förnamn bidrar till återskapande, omförhandling och motstånd mot könsmönster och könsgränser

- Grund för bedömning? : Ämnesdidaktiskt projekt om textbedömning inkl. påverkan av namnstereotyper

- Namnval som social handling: Avhandlingsprojekt om hur föräldrars val av namn och samtal om namn bidrar till att skapa sociala identiteter på olika nivåer.

En av initiativtagarna till NOS-HS finansierade forskningsnätverket New trends in Nordic Socio-onomastics (www.nordicsocioonomastics.org)

Representant i nordiska NORNA-kommittén (www.norna.org)

Förtroendevald medlem i internationella ICOS-styrelsen (www.icosweb.net)

Undervisning

Vid Högskolan i Halmstad undervisar jag inom fristående kurser i svenska språket, på programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation samt inom ämneslärarutbildningen i svenska. Jag handleder också uppsatser och examensarbeten i svenska. Tidigare har jag undervisat vid Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Kompetens

Fil. dr i nordiska språk

Senaste publikationer