Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Forskning

Leg. Sjuksköterska och disputerade 2008 vid Lunds universitet på avhandlingen “Older people’s public health care and social services, Functional ability, health complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction” (https://www.lu.se/lup/publication/41fdcead-8c45-4640-b90d-57ebc81e0613).
Min forskning relaterat till avhandlingsarbetet har bedrivits i den longitudinella studien Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) (https://snacsweden.wordpress.com/).

Därefter hade jag tjänst som forskarassistent och biträdande projektledare i det europeiska projektet ”Bästa vård till personer med demenssjukdom (RightTimePlaceCare). Lunds universitet ingick som partner i projektet, som avsåg att förbättra vård och omsorg för den europeiska befolkningen med demenssjukdom. Övriga inblandade länder var Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Finland, Estland, Frankrike, Spanien. Projektet beskrev och analyserade de europeiska vård- och omsorgssystemen, stödsystem för informell vård, samt kommunikationen mellan olika vårdorganisationer. Projektet täckte vårdkedjan från tidig fas i demenssjukdomen till vård i livets slut. En del i projektet undersökte faktorer som påverkar institutionalisering av personer med demens. Levnadsvillkoren för patienter med demens och deras närstående kommer att undersöktes vid vård i hemmet och i särskilt boende. Även ekonomiska aspekter undersöktes. Läs mer om projektet RightTimePlaceCare: http://rtpc.progressima.eu/index.php?id=14213

Under 2014 och 2015 var jag forskningsledare för projektet "Leva med demens, vård och vårdsystem" som finansierades via Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet var ett samarbete mellan Institutionen för Hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet och Institutionen för Socialt arbete, Linnéuniversitetet i Växjö. Delprojekt i den europeiska studien ”RightTimePlaceCare” utgjorde en bas för projektet. Nio kommuner i Småland var involverade avseende kommunal vård och omsorg och Kronobergs läns Landsting avseende hälso- och sjukvård, tillgänglig för personer med demenssjukdom och deras närstående. Analys av vårdkedjan genomfördes i de 9 kommunerna och Kronobergs landsting och omfattade vilket utbud av vård som förekom, samt vårdens tillgänglighet, utnyttjande och involverad vårdpersonals kompetens. Dessutom genomfördes intervjuer om levnadsvillkor med personer med demens som bodde hemma och i särskilt boende, samt deras närstående. Analyser och publicering av datamaterialet pågår.

Jag fungerade som forskningsledare för studien ” Colostrumbaserad näring till äldre personer; nutrition och immunförsvar”, vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Studiens syfte var att undersöka nutritionsstatus och immunförsvar vid intag av ColoPlus IMCARE (colostrum (råmjölk)-baserad näringsprodukt) hos äldre personer med risk för undernäring i särskilt boende. Studien pågick mellan 2015 och 2017. Tre vetenskapliga publikationer planeras som baseras på data från studien. 

Sedan hösten 2016 medverkar jag i projektet ”Fysisk aktivitet i ett livsloppsperspektiv – en aktionsstudie” vid akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet är att i samverkan med förskolan, grundskolan, idrottsföreningar få kunskap om erfarenheter av fysisk aktivitet och vilka behov av fysisk aktivitet som finns hos barn och äldre personer för att få fram gemensamma utgångspunkter om fysisk aktivitet för grupperna. Forskningsprojektet kommer att genomföras som studie med deltagande aktionsforskning. Designen är explorativ och följer aktionsforskningens cykliska process; att identifiera, planera handling, utföra handling, reflektera för att erhålla ny kunskap som kan implementeras i verksamheter.

Jag är sedan våren 2017 forskningsledare för projektet ”Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införandet och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltningen” vid akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Projekt har sitt ursprung i ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna benämnt ”HICube Kompetenta vården”. Studiens syfte är att beskriva etiska aspekter, och kartlägga möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid införande och användning av välfärdtekning för kunder inom social-förvaltningens ansvarområden. Studien har en beskrivande design som utgår från Grounded Theory (GT) och studien baseras på en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter, samt en kvalitativ del med fokusgruppsintervjuer och observationer. Personal inom socialförvaltningens område kommer att besvara enkäten och delta i fokusgruppintervjuer som behandlar etiska aspekter vid implementering och användning av välfärdsteknik. Observationer kommer att genomföras i serviceboende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning över 18 år.

Jag medverkar i projektet ”Äldre och lärande i hemmet -ett gott och värdigt liv för personer med demens och deras anhöriga”. Projektet är ett samarbete mellan forskare från Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde, samt forskare från Finland, Tyskland och USA. Syftet är att utveckla och implementera ett hållbart digitalt proaktivt stödsystem för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med demenssjukdom och deras samboende i hemmet. Projektet kommer att identifiera utmaningar och beskriva risker för våld i nära relationer, utveckla och implementera en digitaliserad intervention ”KRAFT-givande samtal” för personer med demenssjukdom och deras samboende, samt utvärdera interventionen. Ansökningar är skickades till finansiärer.

Undervisning

Undervisar och handleder i sjuksköterskeprogrammet på grund och avancerad nivå. Undervisningen fokuserar på gerontologi och geriatrik. Handledning och examination av examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå. Handledning av studenter på forskarnivå.

Senaste publikationer