Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Akademin för hälsa och välfärd
Hälsa och omvårdnad
Studierektor Masterprogrammet i Hälsa och Livsstil

Forskning

Nationell forskning:

Personcentrerad vård vid en sjuksköterskemottagning

Livsstilsfaktorers påverkan på livskvalitet vid reumatoid artrit

Patienters preferenser av vård och behandling under första året med reumatoid artrit

Kvinnors erfarenheter av att leva med kronisk utbredd smärta (CWP)

Barns delaktighet i vården - Sisom

Barns delaktighet i habiliteringen - HAPPY

Internationell forskning:

Patienters erfarenheter av förändring i hälsa och livsstil samt preferenser av behandlingsresultat under första året med diagnosen RA: en longitudinell kvalitativ studie i tre europeiska länder Sverige, Nederländerna och Belgien

Patientundervisning inom reumatologi i Europa (STOPE)

Avhandling 2013 handlade om personcentrerad vård inom reumatologisk omvårdnad för patienter med biologisk läkemedelsbehandling. En randomiserad och kontrollerad studie som ersatte läkarbesök med sjuksköterskebesök visade att en sjuksköterska säkert och effektivt kan monitorera läkemedel för patienter med en stabil reumatisk sjukdom. Patienterna beskrev att den sjuksköterskemottagningen tillförde ett mervärde i vården i form av trygghet, förtrogenhet och delaktighet.

Forskningen bedrivs i samarbete med FoU Spenshult.

Undervisning

Sjuksköterskeprogrammet:

Omvårdnad - Vetenskaplig teori och metod II

Omvårdnad - Vetenskapligt arbete

Distriktssköterskeprogrammet

Masterprogrammet Hälsa och livsstil

Handledning kandidat- och magisteruppsatser

Doktorandhandledning

Kompetens

Filosofie doktor i Hälsa och Vårdvetenskap

Universitetslektor

Legitimerad sjuksköterska

Senaste publikationer