Med årsredovisningen sätter Högskolan punkt för 2018

År 2018 var ett år där Högskolan i Halmstad framgångsrikt fortsatte att utvecklas. Nya utbildningsprogram, en ny avslutningshögtid, fortsatt högt söktryck bland både inhemska och internationella studenter, och lyckad framgång för Högskolans samverkansarbeten är några av de framsteg som kan utläsas i 2018 års årsredovisning.

Under året omsatte Högskolan totalt 598 miljoner kronor vilket är en ökning från år 2017 där motsvarande siffra var 578 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att visa att Högskolan har höga ambitioner vad gäller uppdragen inom utbildning och forskning samt i rollen som värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Högskolan – fortsatt attraktivt lärosäte för studenter

Flera lärosäten i Sverige fick under 2018 se en relativt kraftig nedgång i sina söktryck, men Högskolans utbildningar klarade sig i stort bra trots den nationella trenden och den rådande högkonjunkturen.

Totalt 20 212 personer sökte till höstens program och kurser, och 8 908 personer antogs i det första urvalet vilket är en ökning med 15 procent jämfört med förra årets antagning.

Under 2018 utvecklades och stärktes den internationella verksamheten, och antalet internationella studenter ökade ytterligare från en redan hög nivå.

Fokus har varit att prioritera de internationella samarbetsavtal som Högskolan har. Under året gjordes arbete för att förbättra stödet till de internationella studenterna, och fördjupa redan framgångsrika arbeten med internationella lärosäten.

Lyckad start för ny tradition

Framsidan på Högskolans årsredovisning

Klicka på bilden för att ladda ner årsredovisningen.

I juni 2018 ordnade Högskolan den första gemensamma avslutningshögtiden för avgående studenter på Halmstad arena – närmare 2 700 studenter, anhöriga och personal medverkade. Det blev stor succé och avslutningshögtiden ska bli en årligt återkommande tradition där Högskolan kan visa sina avgångsstudenter uppskattning. Vid högtiden delades utmärkelserna Årets alumn och Årets student ut för första gången.

– Högskolans ambition är att ligga i framkant vad gäller att erbjuda våra studenter en campusupplevelse av högsta klass. Vår första gemensamma avslutningshögtid som ägde rum under året ligger helt i linje med denna ambition, säger Stephen Hwang.

Under året fortsatte Högskolan satsningen på utveckling av konceptet Common Core. Införandet sker gradvis, och från hösten 2019 införs Common Core på fyra olika program. Common Core innebär att alla studenter ska få en gemensam kunskapskärna oavsett utbildningsprogram.

Ökat genomslag för Högskolans vetenskapliga publikationer

Högskolan i Halmstad fortsatte att vara en kraft i regionens utveckling. Under 2018 fördjupades samarbetet mellan Högskolan, de halländska kommunerna och Region Halland inom bland annat Högskolans profilområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. I december stod det klart att KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och näringslivet gemensamt satsar 85 miljoner kronor på Högskolans två profilområden för att på ett hållbart och innovativt sätt möta samhällsutmaningar inom hälso- och sjukvården och framtidens transportsystem.

Antalet vetenskapliga publikationer ökade en hel del under 2018, liksom Vetenskapsrådets bibliometriska index för Högskolan, vilket mäter forskningens vetenskapliga genomslag.

Mycket arbete inriktades också under året på att utveckla kvalitetssystemet, inom såväl utbildning som forskning.

”2018 var ett år där utvecklingen tog flera tydliga och värdefulla kliv framåt.”

Stephen Hwang, rektor

Person tittar in i kameran

Rektor Stephen Hwang. Bild: Dan Bergmark

Högskolan i Halmstad i siffror 2018

 • Helårsstudenter i utbildningen: 5 167
 • Studieavgiftsskyldiga studenter: 201 (hst¹)
 • Prestationsgrad: 81 procent
 • Antal studenter: 11 155
 • Antal examina, utbildning: 1 326²
 • Antal professorer: 54
 • Antal doktorander: 81 (62)³
 • Antal doktorsexamina: 12 (11)³
 • Antal licentiatexamina: 5 (3)³
 • Antal månadsanställda: 606
 • Omsättning grundutbildning: 441 miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 157 miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 598 miljoner kronor

¹Helårsstudenter.
²Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå. Uppgifterna om antal examinerade är för 2016 och 2017 hämtade från Ladok 3 och skiljer sig något från de uppgifter som redovisades i årsredovisningen för 2016.
³Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad.

(Källa: Årsredovisning för Högskolan i Halmstad 2018)

Publicerad

2019-02-21

kontakt

Dela