Sök

BalticBiomass4Value

Bioenergi är en viktig del av den mix av förnybara energislag som används i Europa. Biomassa används i stor utsträckning för att producera energi, vilket väcker en rad olika frågor kring hållbarhet och ekonomisk lönsamhet.

En av de frågor som behöver undersökas vidare rör hur ett ökat bruk av biomassa påverkar miljön, speciellt med avseende på biologisk mångfald, luftföroreningar, samt jord- och vattenkvalitet. En annan viktig frågeställning handlar om hur man, genom att utnyttja biomassa för energiproduktion, förbiser andra användningsområden med större värdepotential, och på detta sätt förlorar möjligheten att utöka cirkulariteten i den biobaserade produktionen.

Staplat vedträ. Foto.

Projektets mål

Projektet strävar efter att öka kapaciteten för en mer ekologiskt hållbar och ekonomiskt lönsam produktion av bioenergi hos såväl offentliga som privata aktörer i Östersjöområdet. Det kan till exempel ske genom att använda nya sorters biomassa (främst biologiskt avfall) för energiproduktion, men också genom att ta vara på biprodukter från framställningen av biomassa, och använda dessa till bioprodukter med hög ekonomisk lönsamhet.

Logistiken kring biomassproduktion från olika källor (jordbruk, livsmedels- och foderindustri, skogsindustri, träindustri, kommunalt avfall och avloppsslam, fiskerinäring, samt alger), olika sätt för att omvandla biomassa, samt olika värdekedjor, kommer att kartläggas. Målet är att identifiera hur bioenergi kan genereras på bästa sätt, och att ta reda på hur biomassa kan användas på ett mer hållbart sätt inom Östersjöregionen.

Den allt större roll som biomassa spelar i energivärdekedjan kommer att utforskas, med särskilt fokus på andra sätt, till exempel livsmedel, foder, gödningsmedel, kemikalier och kosmetika, som bioprodukter med högt värde skulle kunna användas. Östersjöländernas tillgång till liknande bioprodukter, men olika teknologier och affärsmodeller, skapar en bra grund för samarbete.

Högskolan i Halmstad bidrar med kunskap kring hur den svenska biomassindustrin har arbetat för att utveckla affärsmodeller för bioenergi. Högskolan i Halmstad kommer att ta fram riktlinjer far att främja utvecklingen av en cirkulär bioekonomi.

Effektiv och hållbar spridning av biomassa

Det gränsöverskridande partnerskapet kommer att utveckla goda exempel på affärsmodeller för bioenergi, integrerat med sidoprodukter, med syfte att främja effektiv och hållbar spridning av användandet av biomassa i Östersjöregionen. Projektets partners kommer att ta fram riktlinjer som stöttar utvecklingen av en cirkulär bioekonomi. Riktlinjerna kommer att implementeras genom erfarenhetsutbyten och utbildningsaktiviteter i den aktuella regionen. Partnerskapet kommer också att arbeta för att förbättra tjänster för överföring av kunskap och teknik gällande effektiv och hållbar bioenergiproduktion, och för att sprida goda exempel på affärsmodeller för bioenergi i Östersjöregionen.

Projektets resultat kommer att kunna användas av såväl myndigheter med ansvar för naturresurser, branschorganisationer inom energiområdet, skogs- och jordbrukskonsulter och branschorganisationer för avfallshantering, som av innovations- och affärsutvecklingsbyråer, företag och organisationer. Partnerskapet syftar också till att öka medvetenheten för frågor kring bioenergi bland regionala myndigheter, kommuner och lokala aktionsgrupper.

Högskolan i Halmstads roll i projektet

Högskolan i Halmstad bidrar med kunskap kring hur den svenska biomassindustrin har arbetat för att utveckla affärsmodeller för bioenergi. Högskolan i Halmstad kommer att ta fram riktlinjer far att främja utvecklingen av en cirkulär bioekonomi. Riktlinjerna kommer att implementeras genom erfarenhetsutbyten och utbildningsaktiviteter i den aktuella regionen, i samverkan med såväl privata som offentliga aktörer.

Om projektet

Partners

Länder

 • Litauen
 • Lettland
 • Estland
 • Tyskland
 • Polen
 • Danmark
 • Sverige
 • Norge
 • Ryssland

Myndigheter

 • The Ministry of Energy, Litauen
 • The Ministry of Rural Affairs, Estland
 • The Ministry of Agriculture, Litauen
 • The Agency for Renewable Resources, Tyskland
 • The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (grundat och ägt av the Norwegian Ministry of Agriculture and Food), Norge
 • The State Agency for Agriculture, Environment and Rural Areas of Schleswig-Holstein, Tyskland
 • Vidzeme Planning Region, Lettland
 • The State Committee of the Pskov Region for Economic Development and Investment Policy, Ryssland
 • Nordic Council of Ministers Office, Litauen

Innovation- och affärsutvecklingsnätverk

 • The Lithuanian Biotechnology Association
 • Forest Owners Association of Lithuania
 • The Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 • Lower Saxony Network for Renewable Resources and Bioeconomy (Germany)
 • The Latvian High Added Value and Healthy Food Cluster
 • The Norwegian Bioenergy Association

Akademiska institutioner och forskningsinstitutioner

 • Aleksandras Stulginskis University, Litauen
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies, Lettland
 • The Estonian University of Life Sciences, Estland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polen
 • Högskolan i Halmstad. Sverige
 • The Norwegian University of Life Sciences, Norge
 • The Danish Technological Institute, Danmark

Energi-, avlopps- och vattenbolag

 • Gorvodokanal (Kommunalt bolag som hanterar rening av avloppsvatten i staden Pskov), Ryssland
 • Fortum Varme Oslo (tillverkare av grön fjärrvärme och elektricitet från förnyelsebara källor i Osloregionen), Norge

Deltagande forskare från Högskolan i Halmstad

Henrik Barth, universitetslektor i industriell organisation Länk till annan webbplats.
Pia Ulvenblad, Länk till annan webbplats.universitetslektor i organisation Länk till annan webbplats.
Per-Ola Ulvenblad, universitetsadjunkt i företagsekonomi Länk till annan webbplats.

Läs mer

Projektets webbplats Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt