Utbildning om hälsa och hållbar utveckling. Individuellt ansvar eller demokratisk politik?

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet är att beskriva, analysera och kritiskt diskutera hur hälsa och hållbar utveckling beskrivs i svenska läroböcker och styrdokument för skolan samt hur lärare undervisar om detta.

Demokratisk politik som utgångspunkt

I analysen relaterar forskarna till individuellt ansvar och demokratisk politik. Demokratisk politik är vår teoretiska utgångspunkt, och studien lägger därför specifikt fokus på skillnader mellan individuellt och samhälleligt ansvar.

Hälsa och hållbar utveckling

Hälsa och hållbar utveckling är två aktuella problemområden som behöver hanteras på såväl nationell som global nivå för att kunna lösas. Då utbildning spelar en avgörande roll i att förmedla kunskap och värden, ges dylika frågor en framträdande plats i läro- och kursplaner samt i den dagliga undervisningen. På så sätt får utbildning en nyckelfunktion i att såväl överföra kunskap som att socialisera elever att bli aktiva individer och medborgare i ett demokratiskt samhälle. Följaktligen menar forskarna att undervisning om hälsa och hållbar utveckling måste betraktas som samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Projektets resultat så här långt visar att läroböckers framställning av hälsa och hållbar utveckling skapar det som forskarna kallar ansvarsparadoxen. Paradoxen innebär att frågorna är avpolitiserade och individualiserade genom att ansvaret för dess lösning placeras på individnivå snarare än på samhällelig/politisk nivå, även i fall då samhälleliga och politiska lösningar vore mer passande.

Projektets resultat så här långt visar att läroböckers framställning av hälsa och hållbar utveckling skapar det som forskarna kallar ansvarsparadoxen.

Hur skolan framställer lösningar på problem rörande hälsa och hållbar utveckling har stor betydelse då dessa framställningar rimligtvis påverkar elevers förståelse av problemen och dess tänkbara lösningar. I projektet argumenterar forskarna för att hälsa och hållbar utveckling i skolan alltid ska beskrivas som både individuella och samhälleliga /politiska frågor för att ge elever möjlighet att förstå och hantera frågorna på ett adekvat sätt.

Projektdeltagare

Exempel på vetenskapliga publiceringar inom projektet

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2018). Health in school – individual responsibility and democratic politics, Cultural Studies of Science Education. doi: 10.1007/S11422-018-9882-0

Health in school: stress, individual responsibility and democratic politicslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Urbas, Anders och Malmberg, Claes (2018). Värden, demokrati och lösningar på samhällsproblem – exemplet kost och hälsa, i Nordgren, Lars och Hansson, Kristoffer (red.). Health management – Att skapa vinst och värde i välfärden. Stockholm: Sanoma utbildning. Trycks hösten 2018.

Malmberg, Claes; Urbas, Anders and Nilson, Tomas (2018). Nutrition Education and Citizenship. 12th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Zaragoza, Spain. 2-6 July, 2018.

Malmberg, Claes och Urbas, Anders (2018). Health and sustainable development education – A paradox of responsibility? European Science Education Research Association (ESERA). Special Interest Group (SIG) 4. Science/Environment/Health. Kiel, Germany. 19th -21st August 2018.

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018). Hållbar utveckling – vem är och bör vara ansvarig? I Skolverket, Lärportalen – Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9.

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (2018). Hållbar utveckling, avpolitisering och avdemokratisering. I Skolverket, Lärportalen – Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9

Malmberg, Claes (2018). Professional development in education for sustainable development – a Swedish example. International Organisation for Science and Technology Education (IOSTE) Future educational challenges from science and technology perspectives, Malmö 13th – 17th August 2018

Malmberg, Claes and Urbas, Anders (2017). Health education and citizenship – from democratic politics to individual responsibility? 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland, 21st-25th August, 2017.

Hasslöf, Helen, Urbas, Anders and Malmberg, Claes (2018). Konsekvenser av handlande i en komplex värld. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9. (15 sidor)

Malmberg, Claes (2018). Hållbar utveckling och bedömning. I Skolverket, Lärportalen - Modul: Hållbar utveckling, årskurs 7-9. (11 sidor)

uppdaterad

2019-06-03

Kontakt

Dela