MeTARoad

MeTARoads övergripande syfte är att förbättra förståelsen för hur implementeringen och kommersialiseringen av medicintekniska innovationer kan påskyndas. Projektet syftar också till att utveckla empiriskt validerade metoder som är användbara för MedTech-företag i deras utveckling av livskraftiga affärsmodeller.

Att kommersialisera medicinsk teknik är utmanande. För att lansera och implementera nya produkter på marknaden krävs ofta en tidshorisont på 10-20 år. Det finns ett behov av djupare förståelse kring hur företag som arbetar med hälsoinnovationer samordnar sig med nyckelaktörer i hälsoinnovationsekosystemet. Utmaningar till följd av tidsförseningar, bristande samordning med viktiga aktörer och resursbegränsningar kan orsaka betydande värdeförluster för både företag och sjukvårdssystem.

Projektet kastar ljus på interaktion mellan aktörer och deras upplevelse av logik, med särskilt fokus på aktörer som verkar inom ett institutionellt komplext område. Projektet utgår från ett ekosystemperspektiv på hälsa och framhävaer särskilt synkronisering och samskapande av delad logik.

Forskningen kommer att behandla följande forskningsfråga:

Hur kan vi förstå processerna för anpassning mellan aktörernas logik i ett ekosystem för hälsoinnovation, med syfte att påskynda kommersialiseringen och acceptansen av innovationer inom medicinsk teknik?

uppdaterad

2020-07-31

Kontakt

Dela

Kontakt