Delaktighet i barn- och ungdomshabilitering

Syftet med projektet är att utveckla ett digitalt verktyg för att stödja ungas delaktighet i planering av sin egen habilitering.

uppdaterad

2021-01-07

Kontakt

Dela