= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Databaser: S

 • S-WoPEc, Scandinavian working Papers in Economics

  This site provides access to electronic versions of Working Papers in Economics produced at Nordic academic departments and research organizations.

  Mer info

 • SAGE Journals Online

  Populär

  C:a 560 tidskrifter inom ämnesområdena samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

  Mer info

 • SCB (Sveriges statistiska databaser)

  Statistiska data inom en mängd olika ämnesområden. Är ofta mer uppdaterad än SCB:s tryckta publikationer. Det är möjligt att välja färdiga tabeller eller skapa egna databaser. Man kan även välja att söka eller bläddra bland olika ämneskategorier. Guide och länkar till internationell statistik.

  Mer info

 • Science Direct

  Populär

  Innehåller Elseviers och närstående förlags (Academic Press, JAI, Pergamon, North-Holland m. fl.) tidskriftsbestånd. C:a 1800 titlar inom främst biologi, kemi, fysik, medicin, idrottsmedicin, hälsa, samhällsvetenskap och teknik.

  Mer info

 • Scopus

  Populär

  Scopus är en databas med vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstract- och citeringsnivå. Förutom vetenskapliga tidskrifter, där ett stort antal är Open Access-tidskrifter, innehåller Scopus också konferenspublikationer, branschpublikationer och patent. SCOPUS uppdateras dagligen och innehåller över 40 miljoner referenser från 1823 och framåt.

  Mer info

 • SND : Svensk Nationell Datatjänst

  ”Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.” (Från SND)

  Mer info

 • Social Science Research Network, SSRN

  Forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. De flesta dokument finns att hämta som fulltext.  Databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

  Mer info

 • Social Services Abstracts

  Populär

  Innehåller referenser till forskning i socialt arbete, socialpolitik och välfärdsfrågor, bl.a social omsorg, familjefrågor, etc. Indexerar fler än 1400 tidskrifter, böcker, bokrecensioner, konferenstryck, avhandlingar, etc. Uppdateras varje månad.

  Mer info

 • Sociological Abstracts

  Populär

  Sociological abstracts ger referenser till den internationella sociologiska litteraturen och till angränsande ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap. Databasen indexerar 1 800 tidskrifter, andra seriella publikationer, böcker, konferenstryck och avhandlingar. Material inlagt efter 1974 innehåller sammanfattningar. Uppdateras varje månad. 1963-

  Mer info

 • Sondera

  I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas SMDB.

  Mer info

 • SportDiscus

  Populär

  SPORTDiscus offers bibliographic coverage of sport, fitness and related disciplines. This database contains more than 750,000 records with journal and monograph coverage going back to 1800; over 20,000 dissertations and theses and reference to articles in 60 different languages.

  Mer info

 • Sportline

  Databas från biblioteket vid Institut for Idræt vid Köpenhamns universitet. Sökes som deldatabas i Rex. Databasen innehåller ca 210.000 referenser, både till bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar och kapitel ur böcker. Språk: danska, engelska, tyska, svenska m.m.

  Mer info

 • SpringerLINK

  Populär

  Innehåller över 1000 tidskrifter i fulltext och täcker flertalet ämnesområden. Tidskrifterna inkluderar de som tidigare förmedlades av databasen Kluwer.

  Mer info

 • Språkbanken

  Texter av olika slag och från olika tider finns tillgängliga i en form där varje ord presenteras i sitt sammanhang (s.k. konkordans). Materialet omfattar texter på ca 75 miljoner ord, från modern tidningstext och litterär text till Strindbergs produktion och bakåt till medeltida rimkrönikor.

  Mer info

 • SundaHus Miljödata

  Hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. SundaHus Miljödata är ett värderingssystem för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen och innehåller information om miljögranskade och klassificerade produkter. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Klassificering av produkterna sker enligt Miljöbalken och Kemikalieinspektionens författningssamling samt PRIO-kriterierna. Bedömningskriterierna är öppna och finns tillgängliga på SundaHus webbplats.

  Mer info

 • SVAR - Svensk arkivinformation

  Digitaliserat/inskannat svenskt arkivmaterial, t.ex. kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.

  Mer info

 • SveMed+

  ”SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Nästan hälften av de löpande tidskrifterna är expertgranskade. Länkar till fulltext förekommer.” Databasen är indexerad med MeSH-termer på både svenska och engelska.

  Mer info

 • Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17)

  Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar, och innehåller för närvarande ca 50.000 titlar.

  Mer info

 • Svensk Filmdatabas

  ”Svensk Filmdatabas är Svenska Filminstitutets egen filmdatabas. Här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer samt filmer som bevaras av Filmarkivet i Grängesberg. Totalt omfattar Svensk Filmdatabas drygt 62 000 filmer – varav cirka 17 000 är svenska – och 265 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer, regissörer, manusförfattare, skådespelare etc. Här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk.” (sfi)

  Mer info

 • Svensk folkbildningsbibliografi

  Den retrospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker.

  Mer info

 • Svensk historisk bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk historisk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och samlingsverk, recensioner av böcker som ingår i bibliografin. Titlar publicerade 1994 och senare bevakas löpande; dessutom sker för närvarande en systematisk registrering av titlar från perioden 1977-1993. Här finns en förteckning över de tidskrifter och årsböcker som regelbundet indexeras av bibliografin.

  Mer info

 • Svensk konstvetenskaplig bibliografi

  Ämnesbibliografin Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, monografier och samlingsverk och recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. Enstaka poster registreras dock. 1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.

  Mer info

 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och samlingsverk, tidskriftsartiklar, artiklar i samlingsverk, årsböcker och recensioner.

  Mer info

 • Svensk medicinalhistorisk bibliografi

  Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen.

  Mer info

 • Svensk mediedatabas

  Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du bl. a.: - tv-program sända i SVT från och med juli 1978 och TV4 från och med november 1990 - tv-program sända från Sverige via satellit eller via det digitala marknätet - radioprogram sända i Sveriges riksradio från och med 1987 - cd-skivor, grammofonskivor och ljudkassetter - 78-varvsskivor - filmer och videofilmer - multimedier. Folkmusik är en katalog över 2298 folkmusikinspelningar.

  Mer info

 • Svensk MESH

  MeSH (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär (tesaurus) som används vid National Library of Medicine. Data från NLM kompletteras med svenska översättningar utförda av personal vid Karolinska Institutets bibliotek.

  Mer info

 • Svensk musikhistorisk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till böcker och artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter samt dokument på Internet.

  Mer info

 • Svensk patentdatabas (Swedish patent database)

  PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en söktjänst som innehåller: - Svenska patent - Svenska offentliga patentansökningar - Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige - EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen) - Beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum) - Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent Patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i PRV:s arkiv. För närvarande visas inte patentskrifter i begränsad omfattning för validerade europeiska patent. Dessa kommer inom kort att visas i en kommande uppgradering av databasen. Databasen innehåller sökbar fulltext för alla patentdokument samt bibliografiska data, klassuppgifter, statusinformation, uppgifter om avgifter, diarieuppgifter, länk till Aktinsyn och merparten av de kungörelser som publiceras i Svensk Patenttidning. För material äldre än 1990 kan informationen i vissa falla vara ofullständig och bristfällig. För många äldre ansökningar finns enbart publiceringsnummer, klassuppgifter och de publicerade patentskrifterna tillgängliga. Det sökta resultatet redovisas som en träfflista, varifrån man kan gå till en fullpost.

  Mer info

 • Svenska Akademins ordbok (SAOB)

  Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en omfattande historisk kartläggning av det svenska språket från 1521 och fram till våra dagar. SAOB är en i raden av historiska ordböcker på olika språk som i de flesta fall påbörjades redan under 1800-talet. Första bandet av SAOB (A-Anlöpning ) publicerades 1898 och det trettiotredje bandet (Svär-Talkumera ) kom ut 2002. I SAOB kan man se hur enskilda ord har använts under århundradena, vad de betyder, varifrån de kommer osv.

  Mer info

 • Svenska datatermgruppen

  Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

  Mer info

 • Svenskamerikansk bibliografi

  Är en del av den totala LIBRIS-databasen. Innehåller referenser till publikationer på svenska publicerade i Förenta Staterna eller Kanada. Den refererar även till publikationer utgivna i Sverige som behandlar svenskamerikanska frågor.

  Mer info

 • SwePub

  SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser, Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

  Mer info

 • Sverigekartor

  Digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre.

  Mer info