Anmärkning

Är en deldatabas av Libris

Sök i databasen


Äldre svensktryck - Collijn, SB17 och Svenskt offentligt tryck (SOT)

Kungliga biblioteket

Svensk bibliografi, 1600-talet (Collijn) är en del av den totala LIBRIS-databasen, och omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6000 titlar.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.