Anmärkning

Är en deldatabas av Libris

Sök i databasen


Svensk historisk bibliografi

Kungliga biblioteket

Ämnesbibliografin Svensk historisk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och samlingsverk, recensioner av böcker som ingår i bibliografin.
Titlar publicerade 1994 och senare bevakas löpande; dessutom sker för närvarande en systematisk registrering av titlar från perioden 1977-1993. Här finns en förteckning över de tidskrifter och årsböcker som regelbundet indexeras av bibliografin.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.
Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.