Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentinflytande

På Högskolan finns det olika former av studentinflytande men i grunden handlar det om att Högskolan ska uppmuntra, stödja och lyfta studenters engagemang i frågor som behandlar utbildning och studiesituation.

Studentinflytande är en viktig del av Högskolans kvalitetsarbete. Enligt lag ska Högskolan verka för att studenter tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studentinflytande handlar om att vara med och påverka samt ta ansvar för beslut som gäller för alla berörda studenter, det vill säga ett kollektivt studentinflytande. Studentinflytande rör alltså både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Studentrepresentanter

På Högskolan är det studentkåren som samordnar och har som uppdrag att utse studentrepresentanter till olika beslutande och beredande organ. Studentrepresentanter ska även representera studenter som inte är medlemmar i studentkåren.

Om du är intresserad av att bli studentrepresentant kan du kontakta studentkåren. Om du som studentrepresentant har obligatoriska kursmoment som sammanfaller med sammanträden i Högskolans beslutande eller beredande organ ska du få möjlighet att ta igen dessa, men tänk på att du själv måste informera din lärare i förväg.

Kursvärderingar

Studenters inflytande över studiesituationen är en viktig del av utbildningen. Där kan studenter påverka genom att delta i den fortlöpande eller avslutande värderingen av kurserna. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan studenter och lärare och att möjligheten till informella samtal respekteras och tillvaratas av båda parter.

Studentinflytande vid beslut och beredning

Enligt Högskolans arbetsordning har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenters situation, det gäller både vid beredning och beslut av en enskild person och vid beslut av en grupp personer.
Studentkåren och Högskolan bestämmer gemensamt vilka beslutande och beredande organ som studenter kan medverka i och hur många representanter som behövs. Vid beslut som fattas av en grupp personer ska antalet studentrepresentanter vara minst tre enligt högskoleförordningen, undantag får endast göras om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.

Sidan uppdaterad 2019-01-11