Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Marie Heléne Zimmerman Nilsson
Universitetslektor Utbildningsvetenskap

Open Access 8

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Forskning

Mitt huvudsakliga vetenskapliga bidrag efter doktorsexamen har varit att i min forskning lyfta fram olika pedagogiska verksamheter genom att utmana och problematisera dessa med en ambition att skapa reflektion och debatt. Jag har ägnat mig åt metodutveckling utifrån till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där en utvidgad diskursanalys som innefattar icke-verbal kommunikation har arbetats fram. Vidare har en metodologi utifrån posthumanistiska perspektiv utvecklats för att användas i relation till undervisning. Jag har också bedrivit forskning med ett fokus på lärande och didaktiska perspektiv, något som innebär en vidareutveckling utifrån min avhandling. Här forskar jag för närvarande inom lärarutbildningens övningsskoleprojekt och har nyligen avslutat en studie som fokuserar uppföljningssamtal mellan handledare och studenter under gruppseminarier. Min pågående studie inom samma projekt handlar om VFU-handledares handledningspraktik. Dessutom har jag studerat lärares reflektioner kring digitala verktyg i undervisningen inom ramen för ett kommunövergripande forskningsprojekt med fokus på lärares digitala kompetens.

Personliga länkar

Senaste publikationer