Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Max Lundberg
Koordinator Industriell organisation och ekonomi

Open Access 3

Tillbaka

Lärdomar av utvecklingsnätverk – spridning av erfarenheter : Slutrapport: Oktober 2008

Hansson, Agneta, Hofmaier, Bernd, Holmquist, Mats, Lundberg, Max, Rydstedt, Johan
2008

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Under 2003 fick CIEL – Centrum för Innovation, Entreprenörskap och Lärande – vid Högskolan i Halmstad finansiering från Vinnova för ett forskningsprojekt om utvecklings- och innovationsnätverk i Halland. Projektet fick namnet Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem och resulterade år 2007 i en rapport. Efter projektets slut väcktes tanken om att ytterligare sprida erfarenheterna från arbetet till olika utvecklingsaktörer i länet. Nya medel från Vinnova gjorde en sådan fortsättning möjlig.

Projektet Lärdomar av utvecklingsnätverk – spridning av erfarenheter genomfördes under 2008 och syftade till att på ett reflekterande sätt sprida och diskutera erfarenheter från modeller och ansatser för innovationsledd tillväxtpolitik. De aspekter som stod i fokus var ledning, lärande och jämställdhet. Projektets mål var att öka medvetenheten hos utvecklingsaktörer i Halland om betydelsen av dessa aspekter samt att skapa en dialog om konkreta åtgärder vid planering av framtida projekt och program. 

Citera: Hansson, Agneta, Hofmaier, Bernd, Holmquist, Mats, Lundberg, Max & Rydstedt, Johan, Lärdomar av utvecklingsnätverk – spridning av erfarenheter Slutrapport: Oktober 2008, VINNOVA, Stockholm, 2008http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:616651/FULLTEXT01.pdf