Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljöer

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

Min forskning är inriktad mot i huvudsak två områden: Dels frågor rörande politisk organisering (demokrati, implementering, samverkan, förhandling, nätverk, utvärdering) främst inom områdena regionalpolitik, landsbygdspolitik och kommunalpolitik. Dels forskning om ämnesdidaktik i skolämnet samhällskunskap.

I forskningen om politisk organisering har jag, inom ramen för ett stort antal projekt, följt svensk regionalpolitik sedan mitten av 1980-talet. Inte minst har min forskning ägnats åt den svenska regionfrågan sedan början av 1990-talet. Under senare år har jag alltmer kommit att intressera mig för kommunernas roll i den regionala utvecklingspolitiken. Jag ägnar också uppmärksamhet åt kommunernas arbete med demokratiutveckling. 

I den ämnesidaktiska forskningen har jag inom ramen för lärarutbildningsverksamheten genomfört ett antal studier kopplade till samhällskunskapsämnet och det som kan kallas politikundervisningens didaktik. Denna forskning behandlar främst aspekter knutna till lärarutbildningens utformning i ämnet samhällskunskap, men också frågor om läroplansmässiga frågor kring samhällskunskapsämnet. I ett av projekten utforskas ämnesdidaktiska grundproblem i lärarutbildningsämnet samhällskunskap. Två delstudier genomförs inom projektets ram; dels en studie av vad ämnesexperter i statsvetenskap anser bör vara det centrala innehållet i skolämnet samhällskunskap, dels en studie av hur samhällskunskap som lärarutbildningsämne hanterar ämnesinnehåll (där olika discipliner samsas), ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap.

Jag är även sammanhållande för det s.k. RISP-nätverket (Research on Innovations in a Societal Perspective) som är ett akademiövergripande nätverk vid Högskolan i Halmstad som bedriver praktiknära forskning om samhällsinnovationer. Inom ramen för RISP är jag för närvarande involverad i tre projekt: För det första ingår jag i en projektgrupp som bedriver följeforskning i Ängelholms kommun rörande kommunens nya organisation (som bland annat innefattar en specifik satsning på demokratiutveckling och en förstärkt medborgardialog). För det andra är jag projektledare för ett följeforskningsprojekt kallat - IT-utveckling för hållbara arbetsplatser - och avser att undersöka hur arbete med IT-upphandling kan bidra till att förbättra arbetsmiljön för användarna. Projektet genomförs i samverkan med utbildningsförvaltningarna  i Kungsbacka kommun. För dettredje är jag involverad i projektaktiviteter tillsammans med Coompanion Halland för att utveckla forskning om sociala innovationer och socialt entreprenörskap.

Undervisning

Kurser inom områden som berör: politisk teori, demokratiteori, förvaltningspolitik, jämförande politik, statsvetenskapliga analysinriktningar och uppsatshandledning på B,C samt D-nivåer. Undervisning i samhällskunskap och handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen

Kompetens

Docent Statsvetenskap

Personliga länkar

Senaste publikationer