Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan i Halmstad
– det innovationsdrivande lärosätet

2013 antog Högskolestyrelsen en ny vision och en ny forsknings- och utbildningsstrategi för Högskolans i Halmstad – samtidigt som Högskolan firade sina 30 år som självständigt lärosäte. Visionen fungerar som den långsiktiga målbilden för Högskolan, och forsknings- och utbildningsstrategin anger hur vi ska arbeta i rätt riktning, och vilka delmål som måste uppnås på vägen.

Vision:

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

VIS Värdeskapande Innovationsdrivande Samhällsutvecklande

Vad betyder visionen?

Visionen uttrycker en långsiktig målbild – en ledstjärna att sträva mot. Den kan betyda olika saker för olika personer i olika funktioner vid lärosätet, men alla medarbetare bidrar till arbetet med att förverkliga visionen. Oavsett om man arbetar med administration, service, utbildning eller forskning ska man kunna pröva sina arbetsuppgifter mot visionens tre ord: ”hur bidrar jag i mitt arbete till att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället?”. Begynnelsebokstäverna i de tre värdeorden värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande bildar tillsammans förkortningen VIS – en bra minnesregel för visionens värdeord, men också med koppling till det ideal som står över alla andra för en akademi: vishet.

Värdeskapande

Genom utbildning och forskning skapar Högskolan en mängd olika värden för enskilda människor såväl som för samhället i stort. Det handlar om sociala, kulturella och ekonomiska värden som både gynnar det allmänna och det privata. Vi står för och värnar om grundläggande demokratiska värden som rättvisa, öppenhet, respekt, ansvar och delaktighet. Samtidigt ska vi bidra till att utveckla akademiska värden som frihet, integritet och kvalitet. Vi kommer alltid att ha behov av att säkerställa och skydda den fria och nyfikenhetsdrivna forskningen men också att värna om den vetenskapliga bredden. Varje medarbetare bidrar till att skapa värde – för det egna lärosätet, för studenter, forskare och för samhället i stort.

Innovationsdrivande

Innovation är ett begrepp som har präglat Högskolan i Halmstad från starten. Högskolans medarbetare har under decennier drivit innovation genom att arbeta annorlunda, nyskapande och gränsöverskridande. Vi talar idag om Högskolan i Halmstad som ”det innovationsdrivande lärosätet”. Innovation sker i mötet mellan olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Att vara innovativ innebär att släppa fram nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt. Alla kan vara innovationsdrivande i sin verksamhet genom att vara nytänkande i sina arbetsuppgifter. Det är också genom att tänka nytt och kreativt som vi utvecklar ny kunskap – kunskap som sätter spår i samhället.

Samhällsutvecklande

När vi utvecklar ny kunskap genom forskning och sprider kunskap genom utbildning är vi en påtaglig kraft i samhällsutvecklingen. De innovationer som utvecklas vid lärosätet, ofta i samverkan med näringsliv och offentlig sektor, skapar mervärden för hela samhället. Allra helst ska vi ligga steget före genom att förutse kommande samhällsförändringar, och utveckla utbildning och forskning som möter framtidens behov och krav. Ytterst är det så vi bidrar till att skapa en bättre värld.

Sidan uppdaterad 2019-02-11