Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-10-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-10-14

Våtmarker allt effektivare mot övergödning

Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet har blivit allt bättre på att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha transporterats till havet eller insjöar. Att anlägga våtmarker är också billigare än många andra miljöåtgärder. Men de skulle kunna vara ännu mer effektiva. Det visar en ny rapport från Högskolan i Halmstad som har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket.

Övergödning är ett stort problem i våra hav och sjöar. Detta orsakas av alltför stora utsläpp av näringsämnen, framför allt kväve och fosfor, bland annat från jordbruket. Anlagda våtmarker är en av de metoder som används för att fånga upp näringsämnen och motverka övergödning. Deras effektivitet har nu utvärderats.

Bakom rapporten står Stefan Weisner, professor i biologi med miljövetenskaplig inriktning, och Geraldine Thiere, forskningsingenjör på Våtmarkscentrum på Högskolan i Halmstad. De har studerat 70 slumpmässigt utvalda våtmarker i sex län: Halland, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Östergötland och Södermanland.

Var våtmarker är placerade avgör hur effektiva de är när det gäller att fånga upp kväve och fosfor. Bild: Geraldine Thiere

Kan bli mer effektiva


Rapporten visar att våtmarkernas effektivitet varierar. De våtmarker som har anlagts de senaste åren är till exempel bättre på att ta bort kväve och fosfor. Likaså de våtmarker som har anlagts med syfte att fånga upp näring, till skillnad från dem där avsikten har varit att öka den biologiska mångfalden.

Resultaten visar också att effektiviteten skulle öka om våtmarkerna utformades och placerades optimalt.

– För att effekten ska bli så stor som möjligt bör våtmarkerna vara placerade i områden där näringsinnehållet i vattnet är högt. Gärna med ett stort tillrinningsområde och i anslutning till jordbruksmark, säger Stefan Weisner.

Flera miljömässiga fördelar


En annan slutsats av rapporten är att våtmarker är mer kostnadseffektiva jämfört med andra miljöåtgärder. Det är alltså den metod som tar bort mest kväve och fosfor i förhållande till kostnaden.

– Här är det viktigt att ha med i beräkningen att våtmarkerna även tillhandahåller ett antal andra ekosystemtjänster, utöver att förebygga övergödning. Bland annat bidrar våtmarkerna till en ökad biologisk mångfald, vattenmagasinering och möjlighet att producera bioenergi, säger Stefan Weisner.

IDA LÖVSTÅL

Stefan Weisner, professor i biologi med miljövetenskaplig inriktning
Bild: Patrik Leonardsson
Geraldine Thiere, forskningsingenjör
Bild: Annika Johansson
Sidan uppdaterad 2010-10-14