Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-11-06

Kinabesök stärker samarbete över gränserna

Rektor Stephen Hwang, tillsammans med representanter från Högskolans ledning och akademier, besökte under veckan ett antal lärosäten i Kina som Högskolan i Halmstad har god samverkan med inom forskning och utbildning, för att medverka vid ett jubileum samt diskutera nuvarande, fördjupade och potentiella nya samarbeten inom fler ämnesområden.

Den representerande delegationen under jubileumsmiddagen på Shanghai University of Engineering Science.

Målet med resan var att stärka relationen med utvalda lärosäten och förbereda för förlängning av avtal om utbyten och samarbeten som ska gynna båda parter. Gruppen besökte bland annat Shanghai University of Engineering Science (SUES), Suzhou University of Science and Technology och Shanghai University of Sports.

Högskolans samarbeten i Kina har hittills skett främst inom teknik, naturvetenskap och ekonomi. Nu har det även förts diskussioner kring samverkan inom idrott. Tio år av samarbeten med kinesiska universitet har lett till att mer än 500 kinesiska studenter, varav många i betald utbildning, fått erfarenhet av det svenska samhället, modern undervisning, för dem nya pedagogiska metoder och en närhet till lärare och personal som de inte är vana vid. Samtidigt har svenska studenter fått en inblick i den kinesiska kulturen och förståelse för arbetsliv och industri i en snabbväxande ekonomi.

Personliga möten är avgörande för starka samarbeten

– Det är en otrolig skillnad att vara på plats och samtala jämfört med att föra dialog via telefon och mail, menar rektor Stephen Hwang. Till stor del handlar det om att bygga förtroende och visa respekt för att skapa gynnsamma överenskommelser. Genom att besöka lärosätet visar vi ett genuint intresse, samtidigt som det är ett tidseffektivt sätt att komma fram till beslut.

Under besöket på Shanghai University of Engineering Science fick Stephen Hwang som utvald gäst hålla tal under jubileet, där ett stort antal partneruniversitet närvarade, vilket gav honom möjlighet att berätta om Högskolan i Halmstads verksamhet och vision.

– Vi får inte glömma att alla kontakter som vi knyter internationellt kan bli värdefulla uppdragsgivare i framtiden. Under flera år har vi exempelvis erbjudit skräddarsydda sommarkurser för kinesiska studenter, vilket är ett koncept som vi på sikt vill utveckla och möjliggöra i större skala, säger Stephen Hwang.

Ett stort steg var också att det tecknades avtal där lärosätena fördjupar samarbetet inom en rad olika områden, bland annat kring ett innovationsinstitut och forskarutbildning. Det senare kan leda till att ett antal kinesiska studenter från SUES antas på Högskolans forskarutbildning inom informationsteknologi, innovationsvetenskap eller hälsa och livsstil.

Anders Nelson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering, utanför Shanghai University of Engineering Science.

– Kina är ett av världens mest expansiva länder inom utbildning och forskning, med en sammanlagd budget för forskning som överstiger hela Europas motsvarande budget. Därför är det viktigt för lärosäten från ett litet land som Sverige att ha goda relationer med sina kinesiska motsvarigheter, säger Stephen Hwang.

Förutom besök vid de lärosäten som Högskolan samarbetar med var delegationen också inbjuden till några av de innovationsparker och inkubatorer för entreprenörer och studenter som finns i universitetens närhet.

– Genom dessa kan reella möjligheter skapas för ett antal av Högskolan i Halmstads studenter att i framtiden kunna testa sina idéer i relation till det kinesiska innovationssystemet och den kinesiska marknaden, berättar Anders Nelson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

En av de inkubatorer som besöktes var Alibaba Innovation Center i Suzhou.

Internationalisering ger konkurrenskraft och innovationsmöjligheter

Regeringens nyligen presenterade utredning om ökad internationalisering av universitet och högskolor står att läsa: ”att universitet och högskolor huvudsakligen verkar nationellt är en alltför snäv bild. I stället har många lärosäten sina viktigaste strategiska samarbetspartners i andra länder. För att ha förmåga att etablera strategiska partnerskap och dra till sig nödvändiga resurser är det avgörande att svenska aktörer inom forskning och högre utbildning, liksom Sverige som kunskapsnation, är synliga internationellt …”.

Helt i linje med de förslag som regeringens internationaliseringsutredning nu lämnar för att stärka Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation och studiedestination, kommer Högskolan i Halmstad att fortsätta att verka i samma anda och utveckla sina internationella samarbeten. Vicerektor Anders Nelson pekar på hur utbyten över nationsgränser öppnar för bättre förståelse av hur de som verkar inom akademin kan bidra till en bättre värld.

– Att Högskolan arbetar transnationellt är en nödvändighet för att vi ska hålla en konkurrenskraftig kunskapsnivå inom vissa utbildningar. Vi lever i en värld där vi alla påverkas av vad som händer runtom i världen. Det går inte att bortse från att internationella erfarenheter premieras i arbetslivet, och det är upp till oss att se till att studenterna förbereds på bästa möjliga sätt under sin studietid. Samtidigt är internationaliseringen en viktig del för att attrahera rätt resurser inom forskning till Högskolan i Halmstad. Ju starkare vi etablerar oss internationellt, desto lättare har vi att anställa medarbetare med relevant bakgrund inom våra forskningsområden, säger Anders Nelson.

Nulägesrapport bereder väg framåt

– Just nu arbetar vi med en översyn av våra internationella samarbeten kring utbildning, där vi framöver kan lägga större fokus på sådana avtal som kan leda till långsiktiga och strategiska partnerskap. Det är ett stort och krävande arbete, men vi är på god väg framåt. Först när vi har en reell bild av alla samarbeten som pågår i verksamheten, kan vi hitta gemensamma nämnare och bygga vidare på de relationer som bidrar till att vi når Högskolans övergripande mål, säger Anders Nelson.

Text: HELENA BENGTSSON och CHRISTA AMNELL
Bild: Privat

Sidan uppdaterad 2018-11-07