Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-22

Nya värden och oväntade utmaningar – ny bok om samverkansformer

I dag är det boksläpp för en ny bok om samverkansformer för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
– Samverkan har blivit en nyckelterm för att förstå akademins förväntade roll i samhället. Genom samverkansprojekt ska nya värden, lösningar och framgångar skördas. Den här boken tar upp hur detta kan gå till i praktiken, säger Vaike Fors, forskare och en av bokens redaktörer.

svartvitt bokomslag

– Boken baseras på kollaborativa forskningsprojekt, som författarna beskriver utifrån ett samverkansperspektiv, säger Vaike Fors, som är docent i pedagogik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Redaktörer till boken är även Martin Berg, docent i sociologi och biträdande professor vid Malmö universitet, samt Robert Willim, docent i etnologi vid Lunds universitet.

Boken handlar till stor del om de kompetenser och den kunskap som behövs för att bedriva verksamhet som når utanför den akademiska hierarkin, så kallade utomvetenskapliga kompetenser. Dessa kompetenser kan vara nödvändiga för att få samverkansprojekt att fungera, skriver redaktörerna i förordet till boken. Det kan handla om att förstå såväl logiken som vardagen i olika branscher som forskare ska samverka med. Hur ska ett möte genomföras, hur ser en presentation ut, när och hur förväntas kunskap förmedlas och hur ska den användas? Utomvetenskapliga kompetenser kan också handla om en bredare kunskap om hur människor organiserar sig i olika sammanhang, och om vad som ses som värdefullt i olika processer och organisationer.

– Samverkan har blivit en nyckelterm för att förstå akademins förväntade roll i samhället. Genom samverkansprojekt ska nya värden, lösningar och framgångar skördas. Den här boken tar upp hur detta kan gå till i praktiken. Vilka nya vägar kan vi hitta inom ramen för högre utbildning för att möta denna utmaning, och hur kan dessa vägar kommuniceras för att inspirera inom de egna disciplinerna? säger Vaike Fors.

Ett pedagogiskt sätt att stimulera samverkan

Boken Samverkansformer ­– nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap är en antologi. Den är en del av resultatet av forskningsplattformen SCACA (The Swedish Centre for Applied Cultural Analysis), som stöttades av Högskolans rektors strategiska medel under åren 2014 till 2016. Syftet med SCACA var att stimulera en kreativ utveckling av teori och praktik genom att föra samman forskare inom samhällsvetenskap och humaniora med externa aktörer – näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer – i kollaborativa och samproducerande forskningsprojekt på ett okonventionellt sätt för de inblandade ämnesområdena. Exemplen i boken baseras på forskning och samverkan inom bland annat antropologi, etnologi, sociologi, pedagogik, litteraturvetenskap, normkritisk design och historia.

Boken har ett pedagogiskt syfte. Redaktörerna hoppas att den inspirerar både forskare och studenter till att tänka vidare kring vilka former för samverkan som kan skapas om de vågar töja på förståelsen av akademins roll i samhället.

– Vi vill bidra till diskussioner om hur samverkan kan tas upp med våra studenter på både grund- och forskarnivå på ett sätt som inspirerar till att våga prova nya vägar. Genom de många exemplen i boken vill vi också visa på vad som betraktas som nya vägar och hur detta tar sig uttryck. Det kan bidra till förståelsen för vari utmaningarna består inom olika discipliner. Detta är viktig kunskap när icke-traditionella sammansättningar av forskare och andra allt oftare förväntas samarbeta i samverkansprojekt.

Vad som händer om forskare deltar

Boken kan också vara intressant läsning för externa aktörer som söker nya typer av samarbeten med högre utbildning och som behöver veta mer om vad som kan hända om forskare från humaniora och samhällsvetenskap deltar i samverkansprojekt, vilken kunskap som kan produceras och var i projektens olika led denna kunskap bäst kommer till sin rätt.

– Våra egna erfarenheter av samverkan med industrin är att även företagen står inför en transformation, där frågor om vinst, värdeskapande och identitet flätas samman på komplexa sätt. Därför kan samverkan leda till oväntade praktiska, etiska och även känslomässiga utmaningar, samtidigt som den också kan ge upphov till helt nya värden.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM och LOUISE WANDELVaike Fors

Vaike Fors, en av bokens tre redaktörer. Bild: MAGNUS KARLSSON

Om boken

Samverkansformer ­– nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap (Studentlitteratur) är en antologi med en rad olika författare, många med bas på Högskolan i Halmstad. Högskolans förra rektor Mikael Alexandersson har skrivit det avslutande kapitlet. Övriga författare är Camilla Andersson, Emma Börjesson, Karin Erhnberger, Anna Fåhraeus, Mats Holmquist, Anna Isaksson, Elias Mellander, Tomas Nilson, Tom O’Dell, Eugenia Perez Vico och Sarah Pink.

Redaktörer för boken är Vaike Fors, docent i pedagogik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, Martin Berg, docent i sociologi och biträdande professor, Malmö universitet, samt Robert Willim, docent i etnologi vid Lunds universitet.

Sidan uppdaterad 2018-05-22