Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-11

Kollegial undervisning stöttas av Högskolans forskare i Skolverket-arbete

Skolverkets Lärportal stöttar lärare i att utveckla sin undervisning tillsammans med kollegor. Två nya moduler eller kurser till Lärportalen har tagits fram av forskargrupper vid Högskolan i Halmstad. Kurserna handlar om hållbar utveckling respektive digitala verktyg i undervisning i naturvetenskap.

Två personer jobbar vid en dator

Större delen av den webbaserad lärarfortbildningen om hållbar utveckling är nu publicerad i Lärportalen, och kurserna om digitala verktyg i undervisning i naturvetenskap publiceras längre fram i vår.

– Modulen om hållbar utveckling tar upp ett av de viktigare uppdragen som skola och utbildning har att hantera, att undervisa för hållbar utveckling, säger Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad, som leder arbetet.

Högskolan i Halmstad ansvarar för att utveckla modulen som utmanar lärarnas undervisning inom kunskapsområdet hållbar utveckling. På så vis får de stöd – genom kollegialt lärande – att utveckla undervisningen för kunskapsutveckling hos elever i årskurs 7–9.

Hur och varför hållbar utveckling?

– Den här modulen lägger fram idéer om vad, hur och varför vi ska undervisa för hållbar utveckling. Med hjälp av teorier och vetenskapligt framtagna kunskaper kan vi göra överväganden som påverkar upplägg och genomförande av undervisning för hållbar utveckling, säger Claes Malmberg.

Modulen är ämnesövergripande och vänder sig därför till lärare som undervisar i skolans alla ämnen, från – i bokstavsordning – bild till teknik.

– Eftersom hållbar utveckling är ett ämnesövergripande område krävs att man organiserar undervisningen tematiskt. Det är något som vi betonar och också något som behöver utvecklas i skolan, vilket forskning visar, säger Claes Malmberg.

Att hållbar utveckling berör många skolämnen grundar sig i att området griper tag i alla delar av våra liv, med ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv där fakta, förmågor och inte minst värderingar blir väsentliga inslag. Det ämnesövergripande betyder också att modulens delar riktar sig till skolans arbetslag.

– Det är i arbetslaget, menar vi, som kompetensen och förutsättningarna för ett ämnesövergripande arbete finns, säger Claes Malmberg.

Digitala verktyg i naturvetenskap

En annan grupp forskare och lärare vid Högskolan i Halmstad utvecklar en kompetensutvecklingsmodul för lärare i naturvetenskap. Den handlar om att använda digitala verktyg i undervisningen och ta tillvara den teknik som idag finns tillgänglig.

– Den snabba utvecklingen av ett digitalt samhälle ställer nya krav på såväl lärares som elevers kunskaper och förmågor samtidigt som tekniken i sig skapar nya pedagogiska utmaningar och möjligheter i klassrummet, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och vetenskaplig ledare och ansvarig för projektet.

– Detta är verkligen ett viktigt och spännande projekt där vi som forskare kan nå ut till alla Sveriges lärare. I projektet samarbetar vi med yrkesverksamma lärare och elever vilket är viktigt för att modulen verkligen ska bli användbar i lärares undervisningspraktik. Vi vill visa att digitaliseringen skapar möjligheter för lärande, och här är de duktiga lärare och elever vi engagerat i projektet en väldig tillgång.

Positivt med flera digitala verktyg i skolan

Forskning visar att de nordiska länderna har den högsta datortätheten bland elever i Europa. Samtidigt använder svenska lärare endast i liten utsträckning digitala verktyg i undervisningen.

– Här hoppas jag att vår modul kan spela en viktig roll för undervisningen i naturvetenskap, säger Pernilla Nilsson, och påpekar att digitaliseringen av skolan medför att elever och lärare utvecklar en digital kompetens som stöttar dem i att möta snabba förändringar och nya utmaningar på en framtida arbetsmarknad.

Modulen vänder sig till lärare som undervisar i biologi, fysik eller kemi på gymnasiet och högstadiet. Genom modulens innehåll erbjuds lärare möjlighet att prova olika digitala verktyg i olika naturvetenskapliga undervisningssammanhang. Det handlar om att ifrån att visualisera naturvetenskapliga modeller och genomföra virtuella laborationer till att använda Virtual Reality (VR) och Artificiell intelligens (AI) i undervisningen.

Modulen ligger helt i linje med den nationella strategi för digitalisering av skolväsendet som regeringen fastslog i oktober 2017.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: ANDERS ANDERSSON (toppbilden är en arkivbild som är tagen i ett annat sammanhang) och IDA LÖVSTÅHL

Forskare i projekten

Hållbar utveckling – flera lärosäten samarbetar

 • Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan i Halmstad projektets vetenskapliga ledare
 • Anders Urbas, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad
 • I projektet medverkar också fyra forskare inom utbildningsvetenskap och hållbar utveckling: Cecilia Caiman, filosofie doktor; Iann Lundegård, docent, båda vid Stockholms universitet samt Helen Hasslöf, filosofie doktor, Malmö universitet.

Digitala verktyg i undervisning i naturvetenskap – två av Högskolan i Halmstads akademier samarbetar: Akademin för lärande, humaniora och samhälle respektive Akademin för informationsteknologi

 • Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, projektets vetenskapliga ledare
 • Björn Sjödén, universitetslektor i utbildningsvetenskap
 • Annette Johnsson, universitetslektor i utbildningsvetenskap
 • Göran Karlsson, universitetslektor i utbildningsvetenskap
 • Mattias Rundberg, universitetsadjunkt i naturvetenskapernas didaktik
 • Jesper Lund, universitetslektor i informatik
 • Philip Heimer, universitetsadjunkt i informatik
 • Olof Procopé, lärare Gullbrandstorpsskolan
Claes Malmberg

– Skolverket vill använda kompetensen vid Högskolan i Halmstad för att under nästa läsår utveckla motsvarande modul om hållbar utveckling för gymnasielärare, säger Claes Malmberg.

Pernilla Nilsson

– Skolan digitaliseras allt mer och genom framtagandet av denna modul kan vi på Högskolan i Halmstad bidra till en förändrad undervisningspraktik för lärare i naturvetenskap. Det är väldigt roligt att kunna involvera så många forskare och lärare på Högskolan i arbetet. Det visar att vi på hela lärosätet kan spela en viktig roll i skolans digitalisering, säger Pernilla Nilsson.

Mer om modulerna

Modulen om hållbar utveckling presenteras för närvarande i olika sammanhang runt om i landet. Professor Claes Malmberg kommer också att presentera den vid den internationella, vetenskapliga konferensen ”International Organization for Science and Technology Education”(IOSTE), som äger rum i Malmö i augusti. Temat på konferensen är “Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives”.

Modulen om digitala verktyg i undervisning har presenterats i olika nationella nätverk och på konferenser i landet. Dessutom har modulen presenterats för SKL, Sveriges kommuner och landsting, och fungerar där som ett viktigt inspel i framtagandet av en nationell handlingsplan för forskning och uppföljning av skolans digitalisering (ett arbete som även leds av professor Pernilla Nilsson).

Sidan uppdaterad 2018-05-11