Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kurser på forskarnivå - Courses  at  doctoral level

Nedan visas de kurser på forskarnivå vars kursplaner är fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden och den tidigare fakultetsnämnden. 

Kursplaner (Course syllabi):

Övergripande kurser (general courses)

Introduktionskurs för doktorander 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Introductory Course for PhD Students 7.5 credits)öppnas i nytt fönster
Kursen genomförs under våren 2018/the course starts in spring of 2018.

Anmälan till kursen görs till högskolepedagogiskt centrum (HPC)
(Registration for the course, contact The Centre for Educational Development (HPC)

Hälsoinnovation – teori och metod 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Health Innovation Theory and Methods 7.5 credits)
Planeras att genomföras under hösten 2017 / The course is planned to start in the autumn of 2017

Vetenskaplig kommunikation 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Scientific Communication 7.5 credits)
Genomfördes 2012-2013/was held 2012-2013

Vetenskapsteori 4,5 hpöppnas i nytt fönster
(Theory of Science 4.5 creditsöppnas i nytt fönster)
Planeras att genomföras under hösten 2018/the course is planned to start in the autumn of 2018

Att söka forskningsmedel 2 hpPDF (pdf, 47.7 kB)
(Writing Proposals for Research Grants 2 credits)PDF (pdf, 47.8 kB)
Kursen genomförs mellan v 45 2018 och v 4 2019. Anmälan till kursen görs till researchsupport@hh.se / The course will be conducted as three seminars from November 2018 to January 2019. Questions and registration:
researchsupport@hh.se

Kurser inom hälsa och livsstil (courses in health and lifestyle)

Forskningsetik 3 hplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Research Ethics 3 credits)
Planeras att genomföras under 2018/the course is planned to start in 2018

Hälsa och livsstil, 15 hpöppnas i nytt fönster
(Health and Lifestyle, 15 credits)
Genomfördes under våren 2017 – planeras att genomföras under våren 2019. / Was held in the spring of 2017 – the course is planned to start in the spring of 2019

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil, 5 hpöppnas i nytt fönster
(Literature Compilation Studies in the Field of Health and Lifestyle, 5 credits)
Planeras att genomföras på engelska under hösten 2018/ the course is going to be held in English in the autumn of 2018

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil, 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Literature Compilation Studies in the Field of Health and Lifestyle, 7.5 credits)
Planeras att genomföras på engelska under hösten 2018 / The course is going to be held in English in the autumn of 2018

Tillämpad statistik datahantering och analys i SPSS, 3 hpöppnas i nytt fönster
(Applied Statistics Data Management and Analysis in SPSS, 3 credits)
Genomfördes under våren 2016/ Was held in spring 2016

Vetenskapliga metoder kvalitativ och kvantitativ design och metod inom området hälsa och livsstil, 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Qualitative and Quantitative Design and Methods in Helth and Lifestyle, 7.5 credits)
Genomförs under våren 2018/the course is held the spring of 2018

Vetenskapliga metoder fördjupning i kvalitativ och kvantitativ design och metod, 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Research Methods in-Depth Knowledge in Qualitative and Quantitative Design and Methodology, 7.5 credits)
Genomfördes under våren 2017 - planeras att genomföras under hösten 2019/ Was held in spring of 2017 - is planned to start in autumn of 2019

Kurser inom informationsteknologi (courses in information technology)

Artificiell intelligens 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Artificial Intelligence 7.5 credits)öppnas i nytt fönster
Genomförs hösten 2017/Is going to be held in autumn 2017

Data mining 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Data Mining 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomförs våren 2018/Is going to be held in spring 2018

Digital tjänsteinnovation 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Digital Service Innovation 7.5 credits)öppnas i nytt fönster

Genomförs hösten 2017/Is going to be held in autumn 2017

Icke-linjär optimering 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Non-linear Optimization 7.5 credits)öppnas i nytt fönster
Genomfördes 2012-2013/was held 2012-2013

Introduktion till forskning inom inbyggda och intelligenta system 4,5 hpöppnas i nytt fönster
(Introduction to Research on Embedded and Intelligent Systems, 4.5 credits)öppnas i nytt fönster

Kursen ges varje år/the course is held every year

Introduktion till Network Calculus 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Introduction to Network Calculus, 7.5 creditsöppnas i nytt fönster)
Genomförs hösten 2017/Is going to be held in autumn 2017

Läraktiga system 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Learning Systems 7.5 credits)öppnas i nytt fönster
Genomförs våren 2018/is held in spring of 2018

Modellbaserad design av cyberfysiska system 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Modelbased CyberPhysical Systems Design, 7.5 credits)öppnas i nytt fönster

Kursen genomfördes under våren 2017/the course was held in spring of 2017

Multiskalig och flerdimensionell signalanalys 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(MultiScale and MultiDimensional Signal Analysis, 7.5 credits)öppnas i nytt fönster

Kursen genomfördes under våren 2017/the course was held in spring of 2017

Parallella och omkonfigurerbara arkitekturer för inbyggda system - aktuell forskning och utveckling 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Parallel and Reconfigurable Architectures for Embedded Systems - Current Research and Development 7.5 credits)öppnas i nytt fönster
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Robotteknik 7,5 hpöppnas i nytt fönster
Robotic Manipulation, 7,5 creditsöppnas i nytt fönster
Genomfördes våren 2015/ was held in spring 2015

Kurser inom innovationsvetenskap (courses in innovation sciences)

Den kvantitativa forskningsprocessen - från idé till bidrag, 7,5hpöppnas i nytt fönster
(The Quantitative Research Process  from Idea to Contribution 7.5 credits)öppnas i nytt fönster

Planeras att genomföras under hösten 2016/the course is planned to start in the autumn of 2016

Högre seminarium i innovationsvetenskap 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(PhD Seminar in Innovation Sciences, 7.5 credits)öppnas i nytt fönster
Pågår/Ongoing

Innovationsvetenskap I, 7,5 hpöppnas i nytt fönster 
(Innovation Sciences I, 7.5 credits)
Genomfördes våren 2014/was held in spring 2014

Innovationsvetenskap II, 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Innovation Sciences II, 7.5 credits)
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Internationellt entreprenörskap och marknadsföring, 7,5 hpöppnas i nytt fönster 
(International Entrepreneurship and Marketing, 7.5 credits)
Genomfördes våren 2013/was held in spring 2013

Klassiker inom innovationsprocesser och affärsutveckling, 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Classics in Innovation Processes and Business Creation, 7.5 credits)öppnas i nytt fönster

Genomförs hösten 2015/ ongoing

Kvantitativ forskningsmetodik, 7,5 hpöppnas i nytt fönster
(Quantitative Research Methods, 7.5 credits)
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Teoretiseringsprocessen och byggandet av teorier i managementforskning 5 hpöppnas i nytt fönster
(The Process of Theorizing and Theory Building in Management Research 5 credits)
Genomförs våren 2015/Was held in spring 2015

Intresseanmälan

Observera att detta enbart är en anmälan av intresse, detta är
ingen ansökan till kursen/kurserna.

Intresseanmälningar som har skickats in gås igenom inför respektive kursstart, kontakt angående anmälning till kursen tas av kursansvarig lärare.

Doktorander  registrerade  vid  Högskolan  i Halmstad  äger  företräde  till  kurserna  framför  andra  sökande.

Vill du ha annan information om forskarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, kontakta någon av studierektorerna, se kontaktuppgifter  till höger. 

Notification of interest

Please note that this is only a notification of interest, this is not an application for the course / courses.

Notifications of interest that are submitted are reviewed before each course begins, contact regarding notification to the course is taken by the course coordinator.

PhD students at Halmstad University have preference to the courses before other applicants.

If you want any other information about education at doctoral level at Halmstad University, please  contact one of the directors of studies, see contact information to the right.

Sidan uppdaterad 2018-08-16